Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Základní informace

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město


2. Důvod a způsob založení

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 19652/2001-14 ze dne 26. června 2001 se příspěvková organizace Střední zemědělská škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, stává s účinností od 1. července 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně vydal v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Střední zemědělské školy a Gymnázia, Staré Město, Velehradská 1527 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, schválený usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0123/Z05/05 ze dne 31.8.2005 s účinností od 1.9.2005. Článek I. Zřizovací listiny pod názvem Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace se mění v části Název organizace na Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 14.12.2011 0613/Z18/11 bylo schváleno sloučení příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město (přejímající příspěvková organizace) a příspěvkové organizace Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště (zanikající příspěvková organizace) s účinností od 1.1.2012.

Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

  • Gymnázium
  • Střední odborná škola
  • Střední odborné učiliště
  • Školní jídelna
  • Domov mládeže

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právnická forma: příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Bedřich Chromek
Zřizovatel školy: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, www.kr-zlinsky.cz


3. Organizační struktura školy

Typ školy:

  • Gymnázium
  • Střední odborná škola
  • Střední odborné učiliště

Organizační schéma

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město

Odloučené pracoviště:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Revoluční 747
686 06 Uherské Hradiště

Úřední hodiny na sekretariátě ředitele, Velehradská 1527, Staré Město:
pondělí až pátek 8:00 – 10:00 hod. a 13:00 – 14:00 hod.

Telefonní čísla a elektronická adresa:

viz kontakty

Adresa internetové stránky s hypertextovým odkazem:
www.sosgsm.cz

Elektronická adresa podatelny - evidence úředních emailů:

Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu

epodatelna@sosgsm.cz

nebo na technickém nosiči dat (cd, dvd, usb flash).

Formáty datových zpráv: doc, docx, xls, xlsx, pdf, rtf, odt, ods,zip, rar
Maximální velikost povolené přílohy: 10 MB

Datová schránka:
ID: 5d7w87a


5. Bankovní spojení
6037179099/5500


6.  IČ
60371790


7. DIČ
CZ60371790


8. Dokumenty

Zřizovací listina (dodatky ke zřizovací listině jsou ke stažení v dolní části stránky).
Doklad o jmenování ředitele školy
Školní řád

Učební plány a Školní vzdělávací program pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu ředitele školy a na webových stránkách školy.

Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem​
2. upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)


9. Žádosti a informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a to ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Ústně
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

E-mailem
info@sosgsm.cz

Žadatel uvede jméno, příjmení, adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Písemně
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město

Žadatel uvede jméno, příjmení, adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Výroční zprávu za poskytování informací si můžete prohlédnout zde.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu ředitele školy a to buď písemně, elektronicky na adrese: epodatelna@sosgsm.cz nebo osobně.


11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek prostřednictvím ředitele školy u:
Zlínský kraj
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.


12. Formuláře

Přihláška ke studiu SŠ


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Výchovný poradce
Mgr. Jitka Vránová
vranova.j@sosgsm.cz
tel. 572 420 208 (Staré Město) nebo 572 420 189 (odloučené pracoviště Uh.Hradiště)

Výchovná poradkyně na škole zajišťuje:

a) Metodickou a informační činnost

Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky a s vedením školy. Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří to vyžadují z výchovných, vzdělávacích, kariérních a profesionálně orientačních důvodů. Podle potřeby organizuje individuální setkání s rodiči při řešení problémů žáků. Informace a propagační materiály na nástěnce VP. Zajišťuje fungování schránky důvěry.

b)Týmovou spolupráci

Spolupráce s třídními učiteli. Spolupráce s vedením školy.Spolupráce s PPP, krizovými centry, odbornými lékaři. Reaguje na podněty ostatních pedagogických pracovníků. Dbá na to, aby fungovala komunikace škola-rodiče.

c) Podporu žáků, žáků s výukovými problémy

Zvládání přestupu žáků na střední školu a adaptovat se na vyšší nároky studia. Pomoc těm žákům, jimž byla již na základní škole diagnostikována porucha učení. Pomoc žákům, kteří jsou v péči PPP. Pomoc při řešení osobních problémů žáků, a to zvláště těch, které by měly nějakým vážným způsobem zasahovat do učebního a vzdělávacího procesu (šikana, komunikace v kolektivu, komunikace s vyučujícími, sociálně-patologické jevy). Pomáhá při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků. Pomáhá při sestavování individuálních vzdělávacích plánů pro nadané žáky (vrcholový sport). Ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence, vedením školy a ostatními pedagogy se podílí na nápravě problematických žáků. Pomáhá řešit ve spolupráci s vedením školy konfliktní situace.

d) Profesní a kariérové poradenství

V 1. ročnících seznámení s formami a způsobem studia na naší škole. Průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění studentů (individuální pohovory, nástěnka, zapůjčení aktuálních materiálů). Organizace a umožnění účasti studentů na dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ a na veletrhu VŠ - Gaudeamus Brno. Nabídka testů profesionální orientace. Příprava přijímacího řízení na VŠ a VŠ (instrukce k přijímacímu řízení a vyplňování přihlášek). Následná pomoc studentům při případném odvolacím řízení. Informace o možnosti studia v zahraničí. Spolupráce s ÚP v Uherském Hradišti.

Školní metodik prevence: 
Mgr. Olga Dziacká
dziacka@sosgsm.cz 
tel. 572 420 215

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách naleznete na Portálu veřejné správy na adrese: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace a https://www.zkola.cz/rodice/Stranky/Rodice-a-verejnost.aspx


14.  Předpisy

http://www.msmt.cz/dokumenty/zakony   
http://www.msmt.cz/dokumenty/seznamy-platnych-predpisu 
http://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon

Vydané předpisy prostřednictvím školy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné v úřední hodiny na níže uvedené adrese:

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
68603 Staré Město


15. Úhrady za poskytování informací

Poskytování informacíPoznámkaCena (v Kč)
KopírováníA41,-
Tisk na tiskárně (ČB)A41,-
Tisk na tiskárně (barevný)A43,-
Vystavení stejnopisůvysvědčení, výuční list100,- (za každý 1 list)
Potvrzení o archivovaných dokumentech
100,-
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy
bezplatně
Informace získané na základě zveřejnění
bezplatně

Výroční zprávu za poskytování informací si můžete prohlédnout zde.


16. Licenční smlouvy

Bez licenčních smluv.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva je ke stažení zde.


18. GDPR

Informace k účelům zpracování najdete zde.


19. Výběrová řízení a výzvy k podání nabídky

Informace o aktuálních výběrových řízeních a výzvách k podání nabídky najdete zde.
Soubory ke stažení


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město