Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Základní informace

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město


2. Důvod a způsob založení

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 19652/2001-14 ze dne 26. června 2001 se příspěvková organizace Střední zemědělská škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, stává s účinností od 1. července 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně vydal v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Střední zemědělské školy a Gymnázia, Staré Město, Velehradská 1527 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, schválený usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0123/Z05/05 ze dne 31.8.2005 s účinností od 1.9.2005. Článek I. Zřizovací listiny pod názvem Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace se mění v části Název organizace na Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 14.12.2011 0613/Z18/11 bylo schváleno sloučení příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město (přejímající příspěvková organizace) a příspěvkové organizace Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště (zanikající příspěvková organizace) s účinností od 1.1.2012.

Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

  • Gymnázium
  • Střední odborná škola
  • Střední odborné učiliště
  • Školní jídelna
  • Domov mládeže

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právnická forma: příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Bedřich Chromek
Zřizovatel školy: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, www.kr-zlinsky.cz


3. Organizační struktura školy

Typ školy:

  • Gymnázium
  • Střední odborná škola
  • Střední odborné učiliště

Organizační schéma

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město

Odloučené pracoviště:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Revoluční 747
686 06 Uherské Hradiště

Úřední hodiny na sekretariátě ředitele, Velehradská 1527, Staré Město:
pondělí až pátek 8:00 – 10:00 hod. a 13:00 – 14:00 hod.

Telefonní čísla a elektronická adresa:

viz kontakty

Adresa internetové stránky s hypertextovým odkazem:
www.sosgsm.cz

Elektronická adresa podatelny - evidence úředních emailů:

Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu

epodatelna@sosgsm.cz

nebo na technickém nosiči dat (cd, dvd, usb flash).

Formáty datových zpráv: doc, docx, xls, xlsx, pdf, rtf, odt, ods,zip, rar
Maximální velikost povolené přílohy: 10 MB

Datová schránka:
ID: 5d7w87a


5. Bankovní spojení
6037179099/5500


6.  IČ
60371790


7. DIČ
CZ60371790


8. Dokumenty

Zřizovací listina (dodatky ke zřizovací listině jsou ke stažení v dolní části stránky).
Doklad o jmenování ředitele školy
Školní řád

Učební plány a Školní vzdělávací program pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu ředitele školy a na webových stránkách školy.

Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem​
2. upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)


9. Žádosti a informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a to ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Ústně
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

E-mailem
info@sosgsm.cz

Žadatel uvede jméno, příjmení, adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Písemně
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město

Žadatel uvede jméno, příjmení, adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Výroční zprávu za poskytování informací si můžete prohlédnout zde.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu ředitele školy a to buď písemně, elektronicky na adrese: epodatelna@sosgsm.cz nebo osobně.


11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek prostřednictvím ředitele školy u:
Zlínský kraj
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.


12. Formuláře

Přihláška ke studiu SŠ


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Výchovný poradce
Mgr. Jitka Vránová
vranova.j@sosgsm.cz
tel. 572 420 208 (Staré Město) nebo 572 420 189 (odloučené pracoviště Uh.Hradiště)

Výchovná poradkyně na škole zajišťuje:

a) Metodickou a informační činnost

Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky a s vedením školy. Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří to vyžadují z výchovných, vzdělávacích, kariérních a profesionálně orientačních důvodů. Podle potřeby organizuje individuální setkání s rodiči při řešení problémů žáků. Informace a propagační materiály na nástěnce VP. Zajišťuje fungování schránky důvěry.

b)Týmovou spolupráci

Spolupráce s třídními učiteli. Spolupráce s vedením školy.Spolupráce s PPP, krizovými centry, odbornými lékaři. Reaguje na podněty ostatních pedagogických pracovníků. Dbá na to, aby fungovala komunikace škola-rodiče.

c) Podporu žáků, žáků s výukovými problémy

Zvládání přestupu žáků na střední školu a adaptovat se na vyšší nároky studia. Pomoc těm žákům, jimž byla již na základní škole diagnostikována porucha učení. Pomoc žákům, kteří jsou v péči PPP. Pomoc při řešení osobních problémů žáků, a to zvláště těch, které by měly nějakým vážným způsobem zasahovat do učebního a vzdělávacího procesu (šikana, komunikace v kolektivu, komunikace s vyučujícími, sociálně-patologické jevy). Pomáhá při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků. Pomáhá při sestavování individuálních vzdělávacích plánů pro nadané žáky (vrcholový sport). Ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence, vedením školy a ostatními pedagogy se podílí na nápravě problematických žáků. Pomáhá řešit ve spolupráci s vedením školy konfliktní situace.

d) Profesní a kariérové poradenství

V 1. ročnících seznámení s formami a způsobem studia na naší škole. Průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění studentů (individuální pohovory, nástěnka, zapůjčení aktuálních materiálů). Organizace a umožnění účasti studentů na dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ a na veletrhu VŠ - Gaudeamus Brno. Nabídka testů profesionální orientace. Příprava přijímacího řízení na VŠ a VŠ (instrukce k přijímacímu řízení a vyplňování přihlášek). Následná pomoc studentům při případném odvolacím řízení. Informace o možnosti studia v zahraničí. Spolupráce s ÚP v Uherském Hradišti.

Školní metodik prevence: 
Mgr. Olga Dziacká
dziacka@sosgsm.cz 
tel. 572 420 215

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách naleznete na Portálu veřejné správy na adrese: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace a https://www.zkola.cz/rodice/Stranky/Rodice-a-verejnost.aspx


14.  Předpisy

http://www.msmt.cz/dokumenty/zakony   
http://www.msmt.cz/dokumenty/seznamy-platnych-predpisu 
http://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon

Vydané předpisy prostřednictvím školy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné v úřední hodiny na níže uvedené adrese:

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
68603 Staré Město


15. Úhrady za poskytování informací

Poskytování informacíPoznámkaCena (v Kč)
KopírováníA41,-
Tisk na tiskárně (ČB)A41,-
Tisk na tiskárně (barevný)A43,-
Vystavení stejnopisůvysvědčení, výuční list100,- (za každý 1 list)
Potvrzení o archivovaných dokumentech
100,-
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy
bezplatně
Informace získané na základě zveřejnění
bezplatně16. Licenční smlouvy

Bez licenčních smluv.


17. Výroční zpráva dle vyhlášky č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva je ke stažení zde.


18. GDPR

Informace k účelům zpracování najdete zde.


19. Výběrová řízení a výzvy k podání nabídky

Informace o aktuálních výběrových řízeních a výzvách k podání nabídky najdete zde.
Soubory ke stažení


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město