Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Informace k přijímacímu řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019


VVYHLÁŠENÍ  3.  KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

V souladu § 59 až 60 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019.


Předpokládaný počet přijímaných žáků pro obory vzdělání:

Obor

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

Agropodnikání

41-41-M/01

5

Stavebnictví

36-47-M/01

3

Mechanik seřizovač

23-45-L/01

2

Obráběč kovů

23-56-H/01

2

Strojní mechanik

23-51-H/01

5

Truhlář

33-56-H/01

4


V rámci přijímacího řízení do maturitních oborů se koná přijímací zkouška. Přijímací zkouška se koná formou testů. Termín konání přijímací zkoušky je  3. června 2018.

Uchazeč má možnost využít výsledků testů z 1. kola, pokud se zúčastnil jednotné přijímací zkoušky společnosti CERMAT. V tomto případě uchazeč dodá spolu s přihláškou ke studiu i výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky. Výpis výsledků předá škola, na které byly testy v 1. kole vykonány.

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky, hodnocení výsledků vzdělávání posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky a podle dalších skutečností, které osvědčují předpoklady žáků pro studium a hodnocení výsledků vzdělávání.

Přílohou přihlášky je také přehled účasti žáka na olympiádách a v soutěžích včetně umístění v jednotlivých kolech a přehled významných mimoškolních aktivit žáka (za 6.–9. třídu).

Aktivity žáka budou doloženy pouze na formuláři, který je uložen na webových stránkách školy www.sosgsm.cz  v sekci „Přijímací řízení“.

Cizinci a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí na základě žádosti přiložené k přihlášce nebudou podle § 20 odst. 4 školského zákona konat přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury. Ředitel školy ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání a přidělí počet bodů, který odpovídá jazykové gramotnosti žáka. Uchazeči získají za výborný výsledek pohovoru nejvýše 50 bodů, za chvalitebný výsledek nejvýše 38 bodů, za dobrý výsledek nejvýše 25 bodů, za dostatečný výsledek nejvýše 12 bodů a za nedostatečný výsledek 0 bodů.


Přihlášky ke vzdělávání je možné odevzdat v termínu do pátku  29. června 2018:

 1. osobně na sekretariátu školy ve Starém Městě, Velehradská 1527,
  686 03 Staré Město, asistentka ředitele Marie Malušková
 1. poštou na adresu:
  Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
  Velehradská 1527
  686 03 Staré Město
 1. prostřednictvím datové schránky
  Pokud máte zřízenou datovou schránku pro fyzické osoby, zašlete přihlášku přednostně tímto způsobem.
  ID: 5d7w87a

Tiskopis přihlášky je stejný, jako pro první kolo přijímacího řízení. U oborů vzdělávání s výučním listem se přijímací zkouška formou jednotných písemných testů nekoná. Na přihlášce u oboru vzdělání Agropodnikání, Mechanik seřizovač, Strojní mechanik, Obráběč kovů a Truhlář musí být doloženo lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru.

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v budově školy a na webových stránkách  www.sosgsm.cz v sekci „Přijímací řízení“.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče písemně. Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitele Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.

Další kola budou vyhlášena, pokud nebude naplněna kapacita jednotlivých oborů.


Ve Starém Městě 14. června 2018

Mgr. Bedřich Chromek
ředitel školyKe stažení


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město