Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Informace k přijímacímu řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitel školy rozhodl podle § 59 až 60 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a stanovil kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město pro školní rok 2018/2019.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů


 Maturitní obory

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

 Gymnázium

79-41-K/41

 60

 Agropodnikání

41-41-M/01

 30

 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

 30

 Stavebnictví

36-47-M/01

 30

 Mechanik seřizovač

23-45-L/01

 24

 Učební obory

KKOV

 Počet přijímaných   uchazečů

 Mechanik opravář motorových   vozidel

23-68-H/01

 30

 Obráběč kovů

23-56-H/01

   30

 Strojní mechanik

23-51-H/01

 Truhlář

33-56-H/01


Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné. Pokud má uchazeč zájem o dva obory vzdělávání na jedné škole, podá na každý obor samostatnou přihlášku. Na každé přihlášce bude kromě podpisu uchazeče i podpis zákonného zástupce, který se stává účastníkem správního řízení. Přihlášky ke vzdělávání je možné odevzdat v termínu do 1. března 2018 třemi způsoby:

1. osobně na sekretariátu školy ve Starém Městě, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, asistentka ředitele Marie Malušková:

  • ve dnech   1. 2. – 16. 2. 2018  od 7.30 do 15.30 hod.
  • ve dnech 19. 2. – 23. 2. 2018  od 7.30 do 14.30 hod.
  • ve dnech 26. 2. – 28. 2. 2018  od 7.30 do 17.00 hod.

2. poštou na adresu:

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město

3. prostřednictvím datové schránky

Pokud máte zřízenou datovou schránku pro fyzické osoby, zašlete přihlášku přednostně tímto způsobem.

ID: 5d7w87a


Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu je třeba na přihlášce ke studiu doložit u oborů Agropodnikání, Mechanik seřizovač, Mechanik opravář motorových vozidel, Obráběč kovů, Strojní mechanik a Truhlář.

Ředitel školy rozhodl, že uchazeči o obory vzdělání s maturitní zkouškou vykonají v  rámci  1. kola přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se koná formou didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika v těchto termínech:

  • 1. termín 12. dubna 2018
  • 2. termín 16. dubna 2018

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro 1. termín na 10. května 2018 a pro 2. termín na 11. května 2018.

Uchazeč, který se z vážných zdravotních důvodů k přijímacím zkouškám nedostaví, dodá do 3 dnů řediteli školy písemnou omluvu.

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky, hodnocení výsledků vzdělávání posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky a podle dalších skutečností, které osvědčují předpoklady žáků pro studium a hodnocení výsledků vzdělávání.

Přílohou přihlášky je také přehled účasti žáka na olympiádách a v soutěžích včetně umístění v jednotlivých kolech a přehled významných mimoškolních aktivit žáka (za 6.–9. třídu).

Aktivity žáka budou doloženy pouze na formuláři (Přehled olympiád, soutěží, sportovních  a  kulturních aktivit), který je uložen na webových stránkách školy www.sosgsm.cz  v sekci Úřední deska/Přijímací řízení. Potvrzení na jiných formulářích nebudou akceptována.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají právo být zohledněni u přijímacího řízení, musí doložit k přihlášce ke vzdělávání na střední škole doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra).

Cizinci a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí na základě žádosti přiložené k přihlášce nebudou podle § 20 odst. 4 školského zákona konat přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury. Ředitel školy ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání a přidělí počet bodů, který odpovídá jazykové gramotnosti žáka. Uchazeči získají za výborný výsledek pohovoru nejvýše 50 bodů, za chvalitebný výsledek nejvýše 38 bodů, za dobrý výsledek nejvýše 25 bodů, za dostatečný výsledek nejvýše 12 bodů a za nedostatečný výsledek 0 bodů.

U oborů vzdělávání s výučním listem se přijímací zkouška formou jednotných písemných testů nekoná.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy www.sosgsm.cz v sekci „Přijímací řízení“. Centrum zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna 2018, ředitel školy potom následně zveřejní výsledky do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Centrem.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče písemně. Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitele Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.

Ve Starém Městě 30. 1. 2018 

Mgr. Bedřich Chromek 
ředitel školy


Ke stažení


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město