Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Ročníkové práce

Informace pro studenty nynějšího 2. ročníku gymnázia

vytvořeno: 27.5.2024, před 2 měsíci v rubrice Aktuality

Ročníkové práce pro studenty 3. ročníku gymnázia ve školním roce 2024/2025 
​(současná 2.G a 2.H)

Smyslem ročníkových prací je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou k příslušnému tématu, je schopen samostatně vyhledávat a utřídit informace a v neposlední řadě odevzdat výslednou práci na náležité obsahové a formální úrovni. Kromě toho by měl být student svou práci obhájit. Tyto dovednosti jsou potřebné pro každého absolventa gymnázia, a to nejen v dalším studiu, ale i pro běžnou praxi. Každá ročníková práce musí mít svou teoretickou část, praktickou část a musí proběhnout její obhajoba.

1. Zpracování ročníkové práce

Ročníkové práce zpracovávají studenti 3. ročníku gymnázia. Témata si studenti zvolí po domluvě s vyučujícími. Poté, co si student zvolil téma u konkrétního vyučujícího, zapíše vyučující téma do interní tabulky. Pokud si student do 24. června 2024 nezvolí téma, bude mu téma přiděleno (konečné rozhodnutí je v kompetenci vedení školy). Minimální rozsah ročníkové práce je 10 stran vlastního textu (počítány strany mezi úvodem a závěrem) a v práce musí být po formální stránce v pořádku (zpracování podle platných norem, správné použití citací atd.). Ke zpracování ročníkové práce lze využít připravenou šablonu, kterou najdete níže.

2. Harmonogram odevzdávání prací

Pracovní verzi odevzdá student svému vedoucímu práce nejpozději do 8. listopadu 2024. Konečnou verzi odevzdá student na sekretariátu nejpozději dne 22. listopadu 2024 do 8 hodin, a to 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě zašle vedoucímu práce. Vedoucí práce průběžně kontroluje stav ročníkové práce a určuje termíny konzultací, které jsou pro studenta povinné a závazné. Pokud student neodevzdá ročníkovou práci ve stanoveném termínu, je jeho práce hodnocena známkou nedostatečnou a od ředitele školy dostane náhradní termín odevzdání práce.

3. Hodnocení prací

Hodnocení ročníkových prací je plně v kompetenci příslušné komise (viz dále). Každý student bude hodnocen dvěma známkami z ročníkové práce (první známka bude za zpracování ročníkové práce a druhá známka za obhajobu ročníkové práce). Obě známky budou mít váhu J a budou zapsány do předmětu, ve kterém je ročníková práce vedena.  Vedoucí práce vypracuje posudek na práci a bez zbytečného odkladu předá posudek příslušnému studentovi, aby se student mohl připravit na obhajobu práce. Součástí posudku bude také hodnocení práce oponentem práce.

Obhajoba ročníkových prací je veřejná a proběhne na přelomu listopadu a prosince v určených prostorách školy před komisí, která bude složena z členů předmětové komise. Práce budou archivovány elektronicky u vedoucích prací a v tištěné verzi budou archivovány jen vybrané kvalitní práce, které budou sloužit ke studiu dalším studentům či pedagogům školy.


Mgr. Bedřich Chromek
ředitel školy© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město