Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Whistleblowing

Informace k ochraně oznamovatelů – tzv. whistleblowing

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město (dále jen „škola“) je povinným subjektem, který je povinen zajistit ochranu osob, které oznamují porušení práva Unie, v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Smyslem tohoto zákona je ochránit osoby, které upozorní na možné protiprávní jednání, před odvetnými opatřeními. V souladu s výše uvedeným zákonem zavádí škola vnitřní oznamovací systém pro oznámení protiprávního jednání a jmenuje příslušnou osobu pro přijímání a vyřizování oznámeníPříslušnou osobou pro přijímání a zpracování oznámení je Mgr. Jana Vejrostová.

Jaké protiprávní jednání lze oznamovat?
Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň   100000 Kč,
 3. porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Kdo může oznámení podat?
Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává pro školu práci nebo jinou obdobnou činnost, v souvislosti s níž oznámení podává a dozví se o možném protiprávním jednání. Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.

Jakým způsobem lze oznámení podat?
Oznamovatel má možnost oznámit možné protiprávní jednání těmito způsoby:

 • vnitřní oznamovací systém,
 • vnější oznamovací systém,
 • uveřejnění.

Volba mezi vnitřním a vnějším oznamovacím systémem je na rozhodnutí oznamovatele. Oznámení uveřejněním lze podat za podmínek stanovených zákonem, více informací na https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/.

Vnitřní oznamovací systém

Způsoby podání oznámení:

E-mailem:

Pro oznámení lze použít formulář:

vejrostova@sosgsm.cz

Viz přílohy níže na stránce

V listinné podobě na adrese

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město

a označením na obálce „Ochrana oznamovatelů – neotvírat“

Osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal)

Kontakt na příslušnou osobu:

Mgr. Jana Vejrostová

Tel. 607 249 623


Vnější oznamovací systém
Oznámení lze podat také s pomocí vnější oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti.  Podání lze provést osobně, telefonicky nebo písemně a také prostřednictvím zabezpečeného formuláře https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Co musí oznámení obsahovat?
Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle předchozí věty, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Ochrana oznamovatele
Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními
. Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné osobě může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením např.: a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru, c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného, e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu, f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo, h) služební hodnocení nebo pracovní posudek, i) neumožnění odborného rozvoje, j) změna pracovní nebo služební doby, k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky, l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

Ochraně nepodléhá oznamovatel, který úmyslně podá nepravdivé oznámení. Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupek, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Oznamovatel může být za podání nepravdivého oznámení rovněž odpovědný podle jiných právních předpisů.

Více informací o průběhu podání a vyřizování oznámení a o příslušných lhůtách naleznete v zákoně č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a na odkazu https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/ a v dokumentu Informace pro oznamovatele.© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město