Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky - maturitní obory

INFORMACE K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (27. dubna 2018) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnůode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě odeslán poštou.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

Žádáme přijaté uchazeče, kteří nenastoupí na naši školu, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email: info@sosgsm.cz nebo na tel. číslo: 572 420 211.

Rozhodnutí o nepřijetí si pokud možno vyzvedněte osobně v ředitelně školy v pondělí 30. dubna 2018 od 10.00 do 15.00 hodin a ve středu 2. května 2018 od 8.00 do 17.00 hodin(v případě osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí můžete odvolání podat nebo odevzdat na místě).Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté zaslána poštou.  Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení odvolání. Odvolání se podává vždy prostřednictvím ředitele SOŠ a Gymnázia Staré Město k odvolacímu orgánu, kterým je Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. Odvolání musí osahovat podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce. Zletilý uchazeč podepisuje odvolání sám.

Odvolání bude řešeno v rámci autoremedury (tzn. změnou rozhodnutí v pravomoci ředitele školy). V zájmu urychlení procesu předání revokovaných rozhodnutí budou zákonní zástupci uchazečů, kteří budou přijati na základě podaného odvolání, telefonicky vyzváni, aby si osobně vyzvedli změněné rozhodnutí o přijetí v budově SOŠ a Gymnázia Staré Město, Velehradská 1527, Staré Město. Spolu s převzetím nového rozhodnutí mohou zákonní zástupci současně předat škole zápisový lístek.


Ve Starém Městě 27. dubna 2018

Mgr. Bedřich Chromek
​ředitel školy


Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město