Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Informace k přijímacímu řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Ředitel školy rozhodl podle § 59 až 60 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a stanovil kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město pro školní rok 2019/2020.


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Maturitní obory

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

  Gymnázium

79-41-K/41

60

  Agropodnikání

41-41-M/01

30

  Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

30

  Stavebnictví

36-47-M/01

30

  Mechanik seřizovač

23-45-L/01

24

Učební obory

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

  Mechanik opravář motorových  vozidel

23-68-H/01

24

  Obráběč kovů

23-56-H/0130

  Strojní mechanik

23-51-H/01

  Truhlář

33-56-H/01Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné. Pokud má uchazeč zájem o dva obory vzdělávání na jedné škole, podá na každý obor samostatnou přihlášku. Na každé přihlášce bude kromě podpisu uchazeče i podpis zákonného zástupce, který se stává účastníkem správního řízení. Přihlášky ke vzdělávání je možné odevzdat v termínu do 1. března 2019 třemi způsoby:

 1. osobně na sekretariátě školy ve Starém Městě, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, asistentka ředitele Marie Malušková:
 • v pracovní době 7.30 – 15.30 hod.
 • s výjimkou každé středy do 17 hod.
 • v době prázdnin do 14 hod.
 1. poštou na adresu:

  Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
  Velehradská 1527
  686 03 Staré Město

 1. prostřednictvím datové schránky

Pokud máte zřízenou datovou schránku pro fyzické osoby, zašlete přihlášku tímto způsobem.
ID: 5d7w87a


Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu je třeba na přihlášce ke studiu doložit u oborů Agropodnikání, Mechanik seřizovač, Mechanik opravář motorových vozidel, Obráběč kovů, Strojní mechanik a Truhlář.


Ředitel školy rozhodl, že uchazeči o obory vzdělání s maturitní zkouškou vykonají v  rámci  1. kola přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se koná formou didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika v těchto termínech:

 • 1. termín 12. dubna 2019
 • 2. termín 15. dubna 2019


Jednotná  zkouška v náhradním  termínu  je  stanovena pro  1.  termín  na 13.  května  2019  a   pro  2.   termín na  14. května 2019. Uchazeč, který se z vážných zdravotních důvodů k přijímacím zkouškám nedostaví, dodá do 3 dnů řediteli školy písemnou omluvu.

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky, hodnocení výsledků vzdělávání posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky a podle dalších skutečností, které osvědčují předpoklady žáků pro studium a hodnocení výsledků vzdělávání.

Přílohou přihlášky je také přehled účasti žáka na olympiádách a v soutěžích včetně umístění v jednotlivých kolech a přehled významných mimoškolních aktivit žáka (za 6.–9. třídu).

Aktivity žáka budou doloženy pouze na formuláři (Přehled olympiád, soutěží, sportovních  a  kulturních aktivit), který je uložen na webových stránkách školy www.sosgsm.cz  v sekci Úřední deska/Přijímací řízení. Potvrzení na jiných formulářích nebudou akceptována.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají právo být zohledněni u přijímacího řízení (v průběhu přijímacích zkoušek), musí doložit k přihlášce ke vzdělávání na střední škole doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) obsahující podpůrná opatření nezbytné pro úpravu přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami je zakotvena v § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a je novelou účinnouj od 1. 11. 2018. Na pozdější vyjádření nebude brán zřetel.

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky (§ 20 odst. 4. školského zákona). Jestliže uvedený uchazeč požádá o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, pak nekoná písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky a ty součásti školní přijímací zkoušky, které ověřují znalosti českého jazyka (§ 14 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění).

V takovém případě ředitel hodnotí všechny uchazeče
- podle lepšího výsledku bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky, jestliže se koná jednotná přijímací zkouška; uvedené hodnocení zpřístupní řediteli Centrum;
- podle dalších kritérií přijímacího řízení stanovených podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Na základě uvedeného hodnocení ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů (§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 sb., v planém znění). 


U oborů vzdělávání s výučním listem se přijímací zkouška formou jednotných písemných testů nekoná.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy www.sosgsm.cz  v sekci „Přijímací řízení“ a v písemné podobě na veřejně přístupném místě ve škole. Centrum zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna 2019, ředitel školy potom následně zveřejní výsledky do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Centrem.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je případ, že chce uchazeč uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče písemně. Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitele Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.

Ve Starém Městě 30. 1. 2019

Mgr. Bedřich Chromek 
ředitel školyDalší informace k přijímacím zkouškám

Základní pravidla pro vyplňování přihlášek na SŠ

 • Přihláška musí být podaná na aktuálním tiskopisu. Staré tiskopisy (používané do šk. roku 2016/2017) nelze použít!
 • Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče (a příp. zákonného zástupce).
 • Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informacích o dalších školách, kam se hlásí.

Návod pro vyplnění jednotlivých částí přihlášky naleznete v tomto článku.

Tiskopis přihlášky na SŠ si můžete stáhnout zde.

Formulář s přehledem aktivit si můžete stáhnout zde.

Ukázkové testy jsou již nyní k dispozici na webových stránkách Cermatu.Ke stažení


Cvičné úlohy k přijímacím zkouškám


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město