Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Informace k přijímacímu řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení


Výsledky 2. kola přijímacího řízení na maturitní obory najdete zde a za učební obory zdeVyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Informace ke 2. kolu přijímacího řízení pro maturitní obory najdete zde: https://www.sosgsm.cz/vyhlaseni-2-kola-prijimaciho-rizeni-1651754598 a pro učební obory zde: https://www.sosgsm.cz/vyhlaseni-2-kola-prijimaciho-rizeni-1651755412

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Maturitní obory

INFORMACE K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI NA NAŠI ŠKOLU A BUDOU ODEVZDÁVAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK NA NAŠÍ ŠKOLE.

Studenti oboru GYMNÁZIUM, spolu se zápisovým lístkem odevzdejte, prosím, vyplněný dotazník, ve kterém si budete vybírat druhý cizí jazyk a estetickou výchovu (hudební nebo výtvarnou výchovu).

Studenti EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, spolu se zápisovým lístkem odevzdejte, prosím, vyplněný dotazník, ve kterém si budete vybírat druhý cizí jazyk.

Informativní schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků proběhne ve středu 8. června 2022 pro maturitní obory a ve čtvrtek 9. června 2022 pro učební obory (informace o schůzce dostanete při odevzdání zápisového lístku).


 • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (28. dubna 2022 pro maturitní obory) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání v maturitních oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 12. května 2022. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě odeslán poštou.
 • Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.
 • Žádáme přijaté uchazeče, kteří nenastoupí na naši školu, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email: info@sosgsm.cz nebo na tel. číslo: 572 420 211.
 • Rozhodnutí o nepřijetí si, pokud možno, vyzvedněte osobně v ředitelně školy v pátek 29. dubna 2022 od 8.00 do 15.30 hodin, v pondělí 2. května od 8.00 do 17.00, úterý 3. května 2022 od 8.00 do 15.30 a ve středu 4. května od 08.00 do 17.00 hodin (v případě osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí můžete podat žádost o vydání nového rozhodnutí přímo na místě). Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté zaslána poštou.

V případě dotazů volejte Mgr. Soňu Patočkovou (​​735 746 554).Učební obory

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI NA NAŠI ŠKOLU A BUDOU ODEVZDÁVAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK NA NAŠÍ ŠKOLE.

Informativní schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků proběhne ve čtvrtek 9. června 2022 pro učební obory (informace o schůzce dostanete při odevzdání zápisového lístku).


 • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (22. dubna 2022 pro učební obory) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání v učebních oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 6. května 2022. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě odeslán poštou.
 • Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.
 • Žádáme přijaté uchazeče, kteří nenastoupí na naši školu, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email: info@sosgsm.cz nebo na tel. číslo: 572 420 211.
 • Rozhodnutí o nepřijetí si, pokud možno, vyzvedněte osobně v ředitelně školy v pátek 22. dubna 2022 od 10.00 do 15.30 hodin, v pondělí 25. dubna, úterý 26. dubna 2022 a ve středu 27. dubna od 08.00 do 15.30 hodin (v případě osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí můžete podat odvolání proti nepřijetí přímo na místě). Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté zaslána poštou.

V případě dotazů volejte Mgr. Soňu Patočkovou (​​735 746 554).


Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů pro rok 2022/2023

Informace o JPZ pro školní rok 2022/2023

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Ředitel školy rozhodl podle § 59 až 60 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 233/2020 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a stanovil kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město pro školní rok 2022/20223.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Maturitní obory

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

Gymnázium

79-41-K/41

60

Agropodnikání

41-41-M/01

30

Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

28

Stavebnictví

36-47-M/01

30

Mechanik seřizovač

23-45-L/01

24

Učební obory

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

24

Truhlář

33-56-H/01

24

Obráběč kovů

23-56-H/01


30

Strojní mechanik

23-51-H/01


Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné. Pokud má uchazeč zájem o dva obory vzdělávání na jedné škole, podá na každý obor samostatnou přihlášku. Na každé přihlášce bude kromě podpisu uchazeče i podpis zákonného zástupce, který se stává účastníkem správního řízení. Přihlášky ke vzdělávání je možné odevzdat v termínu do 1. března 2022 třemi způsoby:

 1. osobně na sekretariátě školy ve Starém Městě, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, asistentka ředitele Marie Malušková:
  v pracovní době 7.30 – 15.30 hod. (s výjimkou každé středy, kdy jsme zde do 17 hod.)
 1. poštou na adresu:
    Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
    Velehradská 1527
  ​  686 03 Staré Město 

 2. prostřednictvím datové schránky
  Pokud máte zřízenou datovou schránku pro fyzické osoby, zašlete přihlášku tímto způsobem.
  ID: 5d7w87a

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu je třeba na přihlášce ke studiu doložit u oborů Agropodnikání, Mechanik seřizovač, Mechanik opravář motorových vozidel, Obráběč kovů, Strojní mechanik a Truhlář.

Ředitel školy rozhodl, že uchazeči o obory vzdělání s maturitní zkouškou vykonají v rámci 1. kola přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se koná formou didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika v těchto termínech:

 • 1. termín 12. dubna 2022
 • 2. termín 13. dubna 2022

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro 1. termín na 10. května 2022 a pro 2. termín na 11. května 2022. Uchazeč, který se z vážných zdravotních důvodů k přijímacím zkouškám nedostaví, dodá do 3 dnů řediteli školy písemnou omluvu.

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky, hodnocení výsledků vzdělávání posledních dvou klasifikačních  období plnění povinné školní docházky a podle dalších skutečností, které osvědčují předpoklady žáků pro studium a hodnocení výsledků vzdělávání.

Přílohou přihlášky je také přehled účasti žáka na olympiádách a v soutěžích včetně umístění v jednotlivých kolech a přehled významných mimoškolních aktivit žáka (za 6.–9. třídu).

Aktivity žáka budou doloženy pouze na formuláři (Přehled olympiád, soutěží, sportovních  a  kulturních aktivit), který je uložen na webových stránkách školy www.sosgsm.cz  v sekci Úřední deska/Přijímací řízení. Potvrzení na jiných formulářích nebudou akceptována.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají právo být zohledněni u přijímacího řízení (v průběhu přijímacích zkoušek), musí doložit k přihlášce ke vzdělávání na střední škole Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) obsahující podpůrná opatření nezbytná pro úpravu přijímacího řízení. Doporučení uchazeč odevzdá spolu s přihláškou do 1. března 2022. Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami je zakotvena v § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění. Na pozdější vyjádření nebude brán zřetel.

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka (§ 20 odst. 4 a § 60b odst. 5 školského zákona a také v § 14 vyhlášky č. 353/2016 v platném znění). Jestliže uvedený uchazeč požádá o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, pak nekoná písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky. Ředitel školy ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Ředitel školy ve spolupráci s Centrem vytvoří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání.  Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Uchazeč, který nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů (§ 60d odst. 3 školského zákona).

U oborů vzdělávání s výučním listem se přijímací zkouška formou jednotných písemných testů nekoná.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy www.sosgsm.cz  v sekci „Přijímací řízení“ a v písemné podobě na veřejně přístupném místě ve škole. Centrum zpřístupní hodnocení nejpozději do  28. dubna 2022, ředitel školy potom následně zveřejní výsledky do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Centrem.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je případ, že chce uchazeč uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče písemně. Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitele Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.

Ve Starém Městě dne 31. 1. 2022

Mgr. Bedřich Chromek 
ředitel školyKritéria přijímacího řízení

Ke stažení


Aktuální nabídka oborů vzdělání pro 1. ročník školního roku 2022/2023

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

 • Gymnázium (79-41-K/41)
 • Ekonomika a podnikání se zaměřením na sportovní management (63-41-M/01)
 • Stavebnictví (36-47-M/01)
 • Agropodnikání se zaměřením na precizní zemědělství (41-41-M/01)
 • Mechanik seřizovač (23-45-L/01)

Tříleté obory vzdělání s výučním listem

 • Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01)
 • Truhlář (33-56-H/01)
 • Obráběč kovů (23-56-H/01)
 • Strojní mechanik (23-51-H/01)


V případě dotazů volejte Mgr. Soňu Patočkovou (​​735 746 554).

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město