Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Informace k přijímacímu řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení zveřejníme dne 21. června 2024 v sekci Aktuality na stránkách školy. 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2024/2025 jsme zveřejnili ve středu 15. května 2024 na tomto odkazu.


Kritéria přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, rozhodl podle § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a stanovil kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město pro školní rok 2024/2025.


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů


Maturitní obory

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

Gymnázium

79-41-K/41

60

Agropodnikání

41-41-M/01

24

Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

28

Stavebnictví

36-47-M/01

30

Mechanik seřizovač

23-45-L/01

23

Učební obory

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

23

Truhlář

33-56-H/01

23

Obráběč kovů

23-56-H/01

15

Strojní mechanik

23-51-H/01

15


Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout ty uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat tři přihlášky. Obory vzdělání na přihlášce jsou řazeny dle preference a musí být na všech podaných přihláškách shodné.

Přihlášky ke vzdělávání je možné odevzdat v termínu do od 1. do 20. 2. 2024 třemi způsoby:

 1. Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou) prostřednictvím systému dipsy.cz
 2. Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami:
 • osobně na sekretariátě školy ve Starém Městě, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, asistentka ředitele Marie Malušková, v pracovních dnech v době od 7.30 do 15.30 hodin
 • poštou na adresu:
         Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
         Velehradská 1527
         686 03 Staré Město
 • prostřednictvím datové schránky
         ID: 5d7w87a

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu je třeba k přihlášce doložit na předepsaném tiskopisu u oboru vzdělání Agropodnikání, Mechanik seřizovač, Mechanik opravář motorových vozidel, Obráběč kovů, Strojní mechanik a Truhlář (viz příloha č. 1).

Ministerstvo školství, mládeže a sportu stanovilo ve školním roce 2023/2024 termíny konání jednotné zkoušky v řádném termínu pro čtyřleté obory vzdělávání:

 • 1. termín: 12. dubna 2024
 • 2. termín: 15. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška se koná formou didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro 1. termín na 29. dubna 2024 a pro 2. termín na 30. dubna 2024. Uchazeč, který se z vážných zdravotních důvodů k přijímacím zkouškám nedostaví, dodá do 3 pracovních dnů řediteli školy písemnou omluvu. Uchazeči maturitních oborů budou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky, hodnocení výsledků vzdělávání posledních dvou klasifikačních období plnění povinné školní docházky a podle dalších skutečností, které osvědčují předpoklady žáků pro studium a hodnocení výsledků vzdělávání. Uchazeči učebních oborů budou přijímání na základně hodnocení výsledků vzdělávání posledních dvou klasifikačních období plnění povinné školní docházky.

Přílohou přihlášky může být přehled účasti žáka na olympiádách a v soutěžích včetně umístění v jednotlivých kolech a přehled významných mimoškolních aktivit žáka (za 6.–9. třídu).  Aktivity žáka budou doloženy pouze na formuláři Přehled olympiád, soutěží, sportovních nebo kulturních aktivit (viz příloha č. 2). Potvrzení na jiných formulářích nebudou akceptována.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají právo být zohledněni u přijímacího řízení (v průběhu přijímacích zkoušek), musí doložit k přihlášce ke vzdělávání na střední škole doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání obsahující podpůrná opatření nezbytná pro úpravu přijímacího řízení. Doporučení uchazeč odevzdá spolu s přihláškou do 20. února 2024. Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami je zakotvena v § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění. Na pozdější vyjádření nebude brán zřetel.

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky (viz příloha č.3). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se u těchto osob ověří rozhovorem. Hodnocení, uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů. Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku. V případě osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí, kteří plní povinnou školní docházku na území jiného státu, je hodnocení prospěchu žáka pro potřeby přijímacího řízení provedeno ze „zahraničních vysvědčení“ odpovídajících vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ v ČR. Takový uchazeč předkládá uvedené doklady jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském). Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“), se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Rozhovor bude veden před zkušební komisí. Obsahem rozhovoru bude: a) řízený pohovor s následujícími okruhy: informace o sobě, rodina a domov, škola, volný čas, život v ČR, motivace ke studiu; b) čtení s porozuměním; c) popis obrázku (ve vazbě na zvolený obor). Nevykoná-li uchazeč cizinec ústní rozhovor úspěšně, nesplní kritéria přijímacího řízení. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat didaktický test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce (viz příloha č.3).

U cizinců se upouští od požadavku úředního překladu dokumentů. Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“), může nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky nebo splnění přijímacích kritérií podle § 60d odst. 1 písm. a) školského zákona čestným prohlášením, pokud doklad nemá.

Ředitel školy ve spolupráci s Centrem vytvoří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání.  Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Uchazeč, který nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů (§ 60d odst. 3 školského zákona).

U oborů vzdělávání s výučním listem se přijímací zkouška formou jednotných písemných testů nekoná.

Výsledky přijímacího řízení maturitních i učebních oborů budou zveřejněny elektronicky v informačním systému o přijímacím řízení (DIPSY), na webových stránkách školy www.sosgsm.cz  v sekci „Přijímací řízení“ a v písemné podobě na veřejně přístupném místě ve škole dne 15. 5. 2024. Tím se rozhodnutí považují za oznámena. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání se podává řediteli školy, který odvolání postupuje ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitele Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město. Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směrované k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena.


Ve Starém Městě 23. 1. 2024

Mgr. Bedřich Chromek 
ředitel školyPřílohy


Informace k novému systému podávání přihlášek najdete na webových stránkách  https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html, kde budou postupně uvedena i videa s návodem, jak vyplnit přihlášku v prostředí DiPSy. Přihlášky pak můžete vyplnit na https://dipsy.cz/. V případě otázek můžete kontaktovat Mgr. Soňu Patočkovou, zástupkyni ředitele školy, které má na starosti přijímací řízení (​​735 746 554).


Aktuální nabídka oborů vzdělání pro 1. ročník školního roku 2024/2025

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

 • Gymnázium (79-41-K/41)
 • Ekonomika a podnikání se zaměřením na sportovní management (63-41-M/01)
 • Stavebnictví (36-47-M/01)
 • Agropodnikání se zaměřením na precizní zemědělství (41-41-M/01)
 • Mechanik seřizovač (23-45-L/01)

Tříleté obory vzdělání s výučním listem

 • Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01)
 • Truhlář (33-56-H/01)
 • Obráběč kovů (23-56-H/01)
 • Strojní mechanik (23-51-H/01)


V případě dotazů volejte Mgr. Soňu Patočkovou (​​735 746 554).© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město