Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Kurzy odborné způsobilosti

pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

SOŠ a Gymnázium Staré Město je držitelem pověření Ministerstva zemědělství pro konání odborných kurzů a školení k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

POŘÁDÁME

 1. Základní kurz pro získání osvědčení I. stupně
 2. Základní kurz pro získání osvědčení II. stupně
 3. Základní kurz pro získání osvědčení III. stupně
 4. Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení I., II. a III. stupně

Zájemci o kurz musí zaslat vyplněnou přihlášku. Kurz proběhne při účasti min 12 osob. Poplatek za osobu může být uhrazen v hotovosti u prezence nebo bezhotovostně po zaslání fakturačních údajů.

Adresa pro elektronické přihlášky:
borkova@sosgsm.cz

Adresa pro písemné přihlášky:
Ing. Růžena Borková
SOŠ a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město

Telefon: 572 420 218, 735 746 555

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLED ZPŮSOBŮ ZÍSKÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

Osvědčení I. stupně
Fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky na ochranu rostlin

 • absolvování základního kurzu (délka kurzu 12 hodin)
 • osvědčení s platností 3 let vydává vzdělávací zařízení ihned po absolvování kurzu (bez zkoušky)

Osvědčení II. stupně
Osoba, která v rámci svých profesních činností používá přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení II. stupně

 • absolvování základního kurzu (délka kurzu 15 hodin)
 • úspěšné absolvování písemné zkoušky u ÚKZÚZ
 • osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky

Osvědčení III. stupně
Osoba, která v rámci svých profesních činností poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin, distribuuje přípravky pro profesionální použití a pořádá základní kurzy a doplňující školení musí tyto činnosti vykonávat prostřednictvím fyzické osoby, jež je držitelem osvědčení III. stupně

 • absolvování základního kurzu (délka kurzu 18 hodin)
 • úspěšné absolvování písemné a ústní zkoušky u ÚKZÚZ
 • osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky

Prodloužení osvědčení I. stupně

 • absolvování doplňujícího školení (délka školení 8 hodin)
 • osvědčení s platností 3 let vydává vzdělávací zařízení ihned po absolvování školení

Prodloužení osvědčení II. stupně

 • absolvování doplňujícího školení v době platnosti původního osvědčení (délka školení 8 hodin)
 • osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě absolvování doplňujícího školení 

Prodloužení osvědčení III. stupně

 • absolvování doplňujícího školení v době platnosti původního osvědčení (délka školení 8 hodin)
 • absolvování písemné zkoušky u ÚKZÚZ v době platnosti původního osvědčení
 • osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky

Držitel osvědčení po dobu 3 let od absolvování učňovského, středoškolského a vysokoškolského vzdělání

 • Za držitele osvědčení I. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení středního vzdělání s výučním listem v oborech Zemědělec - farmář, Opravář zemědělských strojů a Zahradník, prokazuje se výučním listem.
 • Za držitele osvědčení II. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v oborech Rostlinolékařství, Agropodnikání, Vinohradnictví, Zahradnictví, Mechanizace a služby, prokazuje se maturitním vysvědčením.
 • Za držitele osvědčení II. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení vysokoškolského magisterského studijního programu Fytotechnika, prokazuje se diplomem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DALŠÍ INFORMACE

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Kontaktní osoba:
Ing. Veronika Slováková
ÚKZÚZ, Oddělení rostlinolékařské inspekce Brno, Referát kontroly přípravků na ochranu rostlin
Protzkarova 1180, 686 01  Uherské Hradiště
​​veronika.slovakova@ukzuz.cz
telefon: +420 724 247 357 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KE STAŽENÍ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Základní kurzy I., II.:     26. a 27. března 2019

Doplňující školení I., II.a III.:    --


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město