Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Kurzy odborné způsobilosti

pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Kurzy pořádá školicí agentura Ing. Petr Černošek na základě pověření Mze ČR č. j.: 4137/2018 - MZE – 14153.

Pořádá:

 1. Základní kurz pro získání osvědčení I. stupně
 2. Základní kurz pro získání osvědčení II. stupně (Zašová u Valašského Meziříčí)
 3. Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení I., II. a III. stupně

Místo:
Jezuitský sklep (Event centrum) náměstí Velké Moravy 2190, 686 03 Staré Město

Kontakt:
Ing. Petr Černošek 
+ 420 603 848 155, petrcernosek@email.cz, www.cernosekkurzy.cz

Zájemci o kurz musí organizátora dopředu kontaktovat. Poplatek za osobu bude hrazen na základě vystavené faktury. K zaslání fakturačních údajů budete vyzváni.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Základní kurzy I. stupně.:     10. února 2021, 16. března 2021

Doplňující školení I., II.a III.stupně:    10. února 2021, 16. března 2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLED ZPŮSOBŮ ZÍSKÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

Osvědčení I. stupně
Fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky na ochranu rostlin

 • absolvování základního kurzu (délka kurzu 12 hodin)
 • osvědčení s platností 3 let vydává vzdělávací zařízení ihned po absolvování kurzu (bez zkoušky)

Osvědčení II. stupně
Osoba, která v rámci svých profesních činností používá přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení II. stupně

 • absolvování základního kurzu (délka kurzu 15 hodin)
 • úspěšné absolvování písemné zkoušky u ÚKZÚZ
 • osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky

Osvědčení III. stupně
Osoba, která v rámci svých profesních činností poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin, distribuuje přípravky pro profesionální použití a pořádá základní kurzy a doplňující školení musí tyto činnosti vykonávat prostřednictvím fyzické osoby, jež je držitelem osvědčení III. stupně

 • absolvování základního kurzu (délka kurzu 18 hodin)
 • úspěšné absolvování písemné a ústní zkoušky u ÚKZÚZ
 • osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky

Prodloužení osvědčení I. stupně

 • absolvování doplňujícího školení (délka školení 8 hodin)
 • osvědčení s platností 3 let vydává vzdělávací zařízení ihned po absolvování školení

Prodloužení osvědčení II. stupně

 • absolvování doplňujícího školení v době platnosti původního osvědčení (délka školení 8 hodin)
 • osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě absolvování doplňujícího školení 

Prodloužení osvědčení III. stupně

 • absolvování doplňujícího školení v době platnosti původního osvědčení (délka školení 8 hodin)
 • absolvování písemné zkoušky u ÚKZÚZ v době platnosti původního osvědčení
 • osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky

Držitel osvědčení po dobu 3 let od absolvování učňovského, středoškolského a vysokoškolského vzdělání

 • Za držitele osvědčení I. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení středního vzdělání s výučním listem v oborech Zemědělec - farmář, Opravář zemědělských strojů a Zahradník, prokazuje se výučním listem.
 • Za držitele osvědčení II. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v oborech Rostlinolékařství, Agropodnikání, Vinohradnictví, Zahradnictví, Mechanizace a služby, prokazuje se maturitním vysvědčením.
 • Za držitele osvědčení II. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení vysokoškolského magisterského studijního programu Fytotechnika, prokazuje se diplomem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DALŠÍ INFORMACE

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KE STAŽENÍ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město