Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Nový potenciál rozvoje agrosektoru - AGROMECHATRONIK

AGROMECHATRONIK


Název projektu: Nový potenciál rozvoje agrosektoru - AGROMECHATRONIK
Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA202-060773


Cílem projektu je vytvoření společné platformy pro výuku agromechatroniky v zemích, které mají přímou zkušenost s výukou a její následnou transformaci v partnerských zemích.

Hlavní cíl v sobě zahrnuje dílčí cíle v podobě přizpůsobení vzdělávacího kurikula v zapojených státech z důvodu mobility studentů a pedagogických pracovníků v systému OVP formou vy tvoření komplexního e-lerningového vzdělávacího materiálu pro předmět agromechatronika. Posílí se samotná kvalita škol, učitelů a mistrů odborné výchovy v oblasti výstupů učení potřebné pro trh práce. Studenti si zvýší mezikulturní a jazykové schopnosti, navážou spolupráci se zahraničními učiteli a studenty.

Projekt je v dané oblasti jedinečný a inovativní, nakolik zastřeší oblast vzdělávání, kde inovace postupují razantními kroky vpřed a doplní chybějící odbornou literaturu. Projekt bude rozvinutý ve dvou oblastech. Jednou z nich je zvýšení kvality, co se týče metodologie vzdělávání učitelů odborných předmětů a mistrů odborné přípravy. Druhou oblastí je propojení vyučovacího procesu se zaměstnavatelskou sférou v systému duálního vzdělávání.

Partnerství v projektu tvoří 5 partnerů:

SOŠ Pruské - koordinátor projektu. Od roku 2017 vyučuje na škole studijní experimentální obor agromechatronik.
AGRION - Sdružení dodavatelů zemědělské techniky v ČR, který je odborným garantem vzdělávání s propojením přímo na výrobce a prodejce zemědělské techniky.
ŠIOV Bratislava - odborný garant pro vzdělávání na Slovensku.
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Česká republika - střední škola podobného zaměření.
Landwirstchaft Fachschule Burgkirchen Rakousko - zabezpečuje výuku v systému duálního vzdělávání.

Partnerství v projektu má nadnárodní charakter, výsledkem projektu bude výukový materiál postaven i na e-learningové platformě, který bude využitelný u jednotlivých partnerů, čímž se dosáhne sladění znalostí a odborných kompetencí v jednotlivých zemích. Během projektu se vytvoří nové učební texty (e- kniha), zaměřená na odbornou problematiku pro obor agromechatronik, které budou v tištěné, ale i elektronické formě dostupné jak pro učitele, mistry odborné výchovy, ale i žáky daného oboru. Učebnice se bude využívat při výuce odborných předmětů - stroje a zařízení v zemědělství, technologie oprav zemědělské techniky, strojírenství, strojírenská technologie a agromechatronika.

Při vypracování odborných textů budou využity dlouhodobé praktické zkušenosti lidí z praxe, kteří se zabývají danou problematikou. Při psaní učebních textů budeme spolupracovat s partnery, kteří mají v dané oblasti zkušenosti. Tato učební pomůcka pomůže učitelům, mistrům odborné výchovy zorientovat se v dané problematice, která v České republice zatím velmi málo dostupná a zároveň - jelikož bude přeložena do dalších jazyků poskytne kvalitní vzdělávací materiál pro další instituce - nejen vzdělávací, ale i firmy zabývající se výrobou, prodejem a servisem zemědělské techniky. Bude sloužit v rámci celoživotního vzdělávání i pro zaměstnance těchto firem.The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město