Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Nový potenciál rozvoje agrosektoru - AGROMECHATRONIK

AGROMECHATRONIK


Název projektu: Nový potenciál rozvoje agrosektoru - AGROMECHATRONIK
Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA202-060773


Cílem projektu je vytvoření společné platformy pro výuku agromechatroniky v zemích, které mají přímou zkušenost s výukou a její následnou transformací v partnerských zemích.

Hlavní cíl v sobě zahrnuje dílčí cíle v podobě přizpůsobení vzdělávacího kurikula v spojených státech z důvodu mobility studentů a pedagogických pracovníků v systému OVP formou vypracování komplexního e-lerningového vzdělávacího materiálu pro předmět agromechatronika. Posílí se samotná kvalita škol, učitelů a mistrů odborné výchovy v oblasti výstupů učení potřebné pro trh práce. Studenti si zvýší mezikulturní a jazykové schopnosti, navážou spolupráci se zahraničními učiteli a studenty.

Projekt je v dané oblasti jedinečný a inovativní, nakolik zastřeší oblast vzdělávání, kde inovace postupují razantními kroky vpřed a doplní chybějící odbornou literaturu. Projekt bude rozvinutý ve dvou oblastech. Jednou z nich je zvýšení kvality, co se týče metodologie vzdělávání učitelů odborných předmětů a mistrů odborné přípravy. Druhou oblastí je propojení vyučovacího procesu se zaměstnavatelskou sférou v systému duálního vzdělávání.

Partnerství v projektu tvoří 5 partnerů :

SOŠ Pruské - koordinátor projektu. Od roku 2017 vyučuje na škole studijní experimentální obor agromechatronik.
AGRION - Sdružení dodavatelů zemědělské techniky v ČR, který je odborným garantem vzdělávání s propojením přímo na výrobce a prodejce zemědělské techniky.
ŠIOV Bratislava - odborný garant pro vzdělávání na Slovensku.
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Česká republika - střední škola podobného zaměření.
​Landwirstchaft Fachschule Burgkirchen Rakousko - zajišťuje výuku v systému duálního vzdělávání.

Partnerství v projektu má nadnárodní charakter, výsledkem projektu bude výukový postaven i na e-learningové platformě, která bude využitelná u jednotlivých partnerů, čímž dosáhnete sladění znalostí a odborných kompetencí v jednotlivých zemích. Během projektu se vytvoří nové učební texty (e- kniha), zaměřená na odbornou problematiku pro obor agromechatronik, které budou v tištěné, ale i elektronické formy dostupné jak pro učitele, mistry výchovy, ale i žáky daného oboru. Učebnice se bude využívat při výuce odborných předmětů - stroje a zařízení v zemědělství, technologie oprav zemědělské techniky, strojírenství, strojírenská technologie a agromechatronika.

Při zpracování odborných textů budou využity dlouhodobé praktické zkušenosti lidí z praxe, kteří se zabývají danou problematikou. Při psaní učebních textů budeme spolupracovat s partnery, kteří mají v dané oblasti zkušeností. Tato učební pomůcka pomůže učitelům, mistrům odborné výchovy zorientovat se v problematice, která v České republice zatím velmi málo dostupná a zároveň dané republice - jelikož bude přeložena do dalších jazyků poskytuje kvalitní vzdělávací materiál pro další instituce - nejen vzdělávací, ale i firmy zabývající se výrobou , prodejem a servisem zemědělské techniky. Bude sloužit v rámci celoživotního vzdělávání i pro zaměstnance těchto firem.Podpora Evropské komise pro produkci této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nese odpovědnost za všechny informace v ní obsažených.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město