Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Landscape yesterday and today

2019-1-CZ01-KA229-061168_1
Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Krajina je nedílnou součástí našich životů. Krajina kolem nás se za posledních 100 let hodně proměnila. Z krajiny mizí některé druhy rostlin, klesá počet druhů hmyzu a jiných zvířat nebo naopak se v krajině kolem nás objevují invazní druhy, které tady dříve nebyly. V posledních letech se stále palčivější stává otázka přítomnosti vody v krajině. To vše souvisí s činností člověka, který krajinu kolem sebe za posledních 100 let velmi přetvořil.

Změny krajiny za posledních cca 100 let jsou nesmírné. Vymizely mnohé druhy, z krajiny díky člověku mizí hmyz, ptactvo, máme problémy s nedostatkem vody. A to vše je důsledek hospodaření člověka v krajině. Proto chceme studenty napříč Evropou podnítit k většímu zájmu o krajinu. Chceme, aby lépe poznali krajinu v okolí školy a rozdílné typy krajiny v různých částech Evropy. Protože věříme, že když poznají krajinu lépe a do větší hloubky a poznají, jak fungují různé vztahy a vazby v krajině, tak ji budou schopni a zejména ochotni chránit a lépe využívat.

Projekt „Krajina včera a dnes“ se zaměřuje na zkoumání krajiny kolem nás; snaží se zachytit změny, které se odehrály v krajině, tyto změny vysvětlit a krajinu zkoumat po stránce historické, biologické, geografické a environmentální. Ke zkoumání a mapování krajiny použijeme moderní digitální technologie – geografické informační systémy (GIS) a GPS zařízení. GIS nám bude sloužit pro mapování krajiny a zachycení změn ve využívání půdy v krajině. Pomocí GPS přístrojů budeme mapovat výskyt invazních rostlin v krajině nebo zajímavých a ohrožených druhů rostlin, živočichů popřípadě míst, které tvoří v krajině nějaký ekologický problém.  A námi zjištěné informace získané pomocí přístrojů GPS, zpracujeme v prostředí geografických informačních systémů do podoby mapy. Hlavním výstupem projektu pak bude e-publikace Atlas krajiny vybraných oblastí Evropy, ve kterém bude zachycena současná krajina v okolí partnerských škol, její proměny za posledních cca 100 let a její současné problémy.

Hlavním cílem projektu je propojit digitální technologie a jejich používání se starostí o krajinu. Krajina je pro nás důležitá; je naší živitelkou, je místem, kde odpočíváme a které hodně využíváme. A my považujeme za důležité, aby si studenti i učitelé napříč Evropou uvědomili, že krajina zažívá velmi rychlé změny a že je potřeba krajinu kolem nás rozumně využívat. K tomu, aby studenti získali zájem o zkoumání krajiny nám pomůže terénní výuka, které je pro studenty atraktivní, a moderní technologie, jako je GIS nebo GPS, které nám usnadní zkoumání krajiny a a práci na finálním produktu.

Hlavním produktem projektu bude vytvoření e-publikace Atlas krajiny vybraných oblastí Evropy. Než k tomuto cíli dojdeme musíme splnit dílčí cíle. Jedním z nich bude naučit učitele z partnerských škol pracovat v prostředí geografických informačních systémů (GIS) a učitelé to pak budou učit své studenty. V projektu budeme používat freewarový program Quantum GIS, který bude sloužit ke tvorbě mapových výstupů (současný stav krajiny, krajina v minulosti, mapa výskytu invazních rostlin), které se pak stanou součástí Atlasu krajiny vybraných oblastí Evropy. K dalším dílčím cílům bude patřit práce se starými mapami, které zachycují stav krajiny v minulosti. To nám pomůže představit si, jak krajina v minulosti vypadala. A na základě znalostí z historie se budeme zamýšlet nad tím, proč a jak se krajina změnila. Práci se starými mapami budeme doplňovat prací se starými fotografie míst, která budou zachycena na mapách a také prací se starými leteckými snímky zkoumané krajiny. Dalším dílčím cílem bude samotné zkoumání krajiny; zejména z biologického hlediska a to formou terénní práce. Studenti z partnerských států spolu se svými učiteli budou v terénu zkoumat, zda se v krajině vyskytují původní druhy a jestli se v krajině nevyskytují například invazní druhy, zda krajina vykazuje ekologickou stabilitu, jaká je míra znečištění vody ve zkoumané krajině atd. Výsledky z terénního výzkumu budou opět zpracovány v prostředí GISů, ale zároveň budou zhotoveny postery, které dílčí výsledky názorně představí. K dalším dílčím cílům bude patřit zpracování tématu „vliv člověka na krajinu“, ve kterém se studenti spolu se svými učiteli budou zamýšlet na problémy, které současná krajiny v okolí partnerské školy má a zde je možné je řešit. Tak zapojíme studenty, ale i jejich učitele aktivně do dění v jejich okolí.


Aktivita C1
Ve dnech 28. až 30. listopadu 2019 se koordinátoři z partnerských států sešli ve Starém Městě. Hlavním programem první schůzky celého projektu byly Geografické informační systémy (GISy). Hlavní koordinátor projektu, Mgr. Soňa Patočková, po celé 3 dny učila koordinátory pracovat s GISy,  se starými mapami a vytvářet nové mapy, pracovat v terénu s GPSkami či mobilními telefony s GPS a naměřená data exportovat do programu Quantum GIS, se kterým účastníci projektu pracovali. Při terénním cvičení jsme vyrazili do Chřibů, které všechny účastníky z partnerských zemí nadchly.© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město