Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Landscape yesterday and today

2019-1-CZ01-KA229-061168_1
Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Krajina je nedílnou součástí našich životů. Krajina kolem nás se za posledních 100 let hodně proměnila. Z krajiny mizí některé druhy rostlin, klesá počet druhů hmyzu a jiných zvířat nebo naopak se v krajině kolem nás objevují invazní druhy, které tady dříve nebyly. V posledních letech se stále palčivější stává otázka přítomnosti vody v krajině. To vše souvisí s činností člověka, který krajinu kolem sebe za posledních 100 let velmi přetvořil.

Změny krajiny za posledních cca 100 let jsou nesmírné. Vymizely mnohé druhy, z krajiny díky člověku mizí hmyz, ptactvo, máme problémy s nedostatkem vody. A to vše je důsledek hospodaření člověka v krajině. Proto chceme studenty napříč Evropou podnítit k většímu zájmu o krajinu. Chceme, aby lépe poznali krajinu v okolí školy a rozdílné typy krajiny v různých částech Evropy. Protože věříme, že když poznají krajinu lépe a do větší hloubky a poznají, jak fungují různé vztahy a vazby v krajině, tak ji budou schopni a zejména ochotni chránit a lépe využívat.

Projekt „Krajina včera a dnes“ se zaměřuje na zkoumání krajiny kolem nás; snaží se zachytit změny, které se odehrály v krajině, tyto změny vysvětlit a krajinu zkoumat po stránce historické, biologické, geografické a environmentální. Ke zkoumání a mapování krajiny použijeme moderní digitální technologie – geografické informační systémy (GIS) a GPS zařízení. GIS nám bude sloužit pro mapování krajiny a zachycení změn ve využívání půdy v krajině. Pomocí GPS přístrojů budeme mapovat výskyt invazních rostlin v krajině nebo zajímavých a ohrožených druhů rostlin, živočichů popřípadě míst, které tvoří v krajině nějaký ekologický problém.  A námi zjištěné informace získané pomocí přístrojů GPS, zpracujeme v prostředí geografických informačních systémů do podoby mapy. Hlavním výstupem projektu pak bude e-publikace Atlas krajiny vybraných oblastí Evropy, ve kterém bude zachycena současná krajina v okolí partnerských škol, její proměny za posledních cca 100 let a její současné problémy.

Hlavním cílem projektu je propojit digitální technologie a jejich používání se starostí o krajinu. Krajina je pro nás důležitá; je naší živitelkou, je místem, kde odpočíváme a které hodně využíváme. A my považujeme za důležité, aby si studenti i učitelé napříč Evropou uvědomili, že krajina zažívá velmi rychlé změny a že je potřeba krajinu kolem nás rozumně využívat. K tomu, aby studenti získali zájem o zkoumání krajiny nám pomůže terénní výuka, které je pro studenty atraktivní, a moderní technologie, jako je GIS nebo GPS, které nám usnadní zkoumání krajiny a a práci na finálním produktu.

Hlavním produktem projektu bude vytvoření e-publikace Atlas krajiny vybraných oblastí Evropy. Než k tomuto cíli dojdeme musíme splnit dílčí cíle. Jedním z nich bude naučit učitele z partnerských škol pracovat v prostředí geografických informačních systémů (GIS) a učitelé to pak budou učit své studenty. V projektu budeme používat freewarový program Quantum GIS, který bude sloužit ke tvorbě mapových výstupů (současný stav krajiny, krajina v minulosti, mapa výskytu invazních rostlin), které se pak stanou součástí Atlasu krajiny vybraných oblastí Evropy. K dalším dílčím cílům bude patřit práce se starými mapami, které zachycují stav krajiny v minulosti. To nám pomůže představit si, jak krajina v minulosti vypadala. A na základě znalostí z historie se budeme zamýšlet nad tím, proč a jak se krajina změnila. Práci se starými mapami budeme doplňovat prací se starými fotografie míst, která budou zachycena na mapách a také prací se starými leteckými snímky zkoumané krajiny. Dalším dílčím cílem bude samotné zkoumání krajiny; zejména z biologického hlediska a to formou terénní práce. Studenti z partnerských států spolu se svými učiteli budou v terénu zkoumat, zda se v krajině vyskytují původní druhy a jestli se v krajině nevyskytují například invazní druhy, zda krajina vykazuje ekologickou stabilitu, jaká je míra znečištění vody ve zkoumané krajině atd. Výsledky z terénního výzkumu budou opět zpracovány v prostředí GISů, ale zároveň budou zhotoveny postery, které dílčí výsledky názorně představí. K dalším dílčím cílům bude patřit zpracování tématu „vliv člověka na krajinu“, ve kterém se studenti spolu se svými učiteli budou zamýšlet na problémy, které současná krajiny v okolí partnerské školy má a zde je možné je řešit. Tak zapojíme studenty, ale i jejich učitele aktivně do dění v jejich okolí.


Aktivita C1
Ve dnech 28. až 30. listopadu 2019 se koordinátoři z partnerských států sešli ve Starém Městě. Hlavním programem první schůzky celého projektu byly Geografické informační systémy (GISy). Hlavní koordinátor projektu, Mgr. Soňa Patočková, po celé 3 dny učila koordinátory pracovat s GISy,  se starými mapami a vytvářet nové mapy, pracovat v terénu s GPSkami či mobilními telefony s GPS a naměřená data exportovat do programu Quantum GIS, se kterým účastníci projektu pracovali. Při terénním cvičení jsme vyrazili do Chřibů, které všechny účastníky z partnerských zemí nadchly.

Aktivita C2

Hlavním cílem mobility bylo poznat krajinu v okolí partnerských škol v minulosti. Studenti i učitelé studovali staré mapy, porovnávali staré fotografie se současným vzhledem měst a jejich okolí a také pracovali se starými leteckými snímky. Naším cílem bylo zachytit proměny krajiny za posledních cca 100 let a to se nám podařilo. Společně jsme řešili nejen to, jak krajina v okolí škol vypadala, ale také to, co vedlo k tomu, že se v některých státech krajina tak moc změnila. Narazili jsme i na to, jakým způsobem politický vývoj ve východní Evropě po roce 1945 měl vliv na vzhled a změnu struktury krajiny. Podklady pro studium krajiny jsme získávali z archivů, článků, katastrálních úřadů, starých kronik, fotografií atd. 

Aktivita C3

Hlavním cílem bylo poznat současnou krajinu v okolí partnerských škol z geografického pohledu. Zajímalo nás, jaký je současný stav krajiny v našem okolí, jaké se nacházejí ve vybrané krajině vodní toky, jaké je podnebí či geologické a půdní podmínky. Poznání současného stavu naší krajiny je klíčové pro pochopení funkčnosti krajiny. V okolí škol jsme zkoumali geologické podmínky, klima, půdní podmínky apod. Do této aktivity jsme zařadili i terénní práce, jako je mapování krajiny, mapování biotopů. Mobilitu jsme museli přeložit až na přelom listopadu a prosince 2021 z důvodu covidu. Tato mobilita byla první mobilitou se studenty a vzhledem ke covidovým opatřením se nám jevilo jako nejlepší jet do Švédska, nikoliv do Rumunska, které mělo v té době extrémní počet nakažených obyvatel. 

Aktivita C4

Hlavním cílem mobility bylo poznat krajiny v okolí partnerských škol z biologického pohledu. Zajímalo nás, jaké biotopy se nachází v jednotlivých krajinách, jací živočichové a rostliny se nacházejí v přírodě a zda se v krajině volně vyskytují ohrožené druhy živočichů. Zkoumali a hledali jsme, zda se vyskytují v krajině v okolí škol invazní rostliny či živočichové a zaznamenávali jsme jejich výskyt pomocí geoinformačních technologií do map. Společně jsme přemýšleli, zda jsou invazní druhy rostlin a živočichů velkým problémem současné krajiny a zda mohou ohrozit naše původní rostliny či živočichy. Snažili jsme se při přípravě na workshopy být se studenty co nejvíce v terénu a používali jsme i badatelskou výuku proto, abychom studenty co nejvíce zaujali daným tématem.

Aktivita C5

Jaké jsou nejpalčivější environmentální problémy v okolí našich škol? To byla hlavní otázka, která provázela tuto mobilitu. Hledali jsme místa v našem okolí, která jsou ohrožena člověkem a snažili jsme se najít i nějaká řešení, jak tyto problémy vyřešit. Našli jsme jak problémy viditelné - černé skládky, problém s odpadem na pláži v Portugalsku, ale dotkli jsme se také problémů, které na první pohled nejsou tak viditelné. Dva ze čtyř států trápí problémy s vodou, respektive se suchem a nedostatkem vody. Studenti z partnerských zemí pak upozornili ve svých workshopech na další problémy - výskyt mikroplastů ve vodě, sucho v zemědělské krajině, zastavování kvalitní orné půdy stavbami pro bydlení nebo průmysl atd.


The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město