Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II


Název projektu:
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování:
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj - 5 %

Příjemce dotace:
Zlínský kraj

Všeobecný cíl:
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Rozpočet partnera:
4.088.955,60 Kč

Období realizace partnera:
1. 4. 2021 – 30. 6. 2023

Realizované aktivity partnera:

Sdílení dílen pro žáky ZŠ - Sdílené dílny
Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ – Kroužek pro kutily
Volnočasové aktivity pro žáky SŠ – Kroužek CAD/CAM
Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů – Sdílené dílny pro gymnázia
Vzdělávací aktivity pro děti MŠ - Základní polytechnické dovednosti pro MŠ


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město