Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje


Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město je partnerem projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání dobrých praxí a následné implementace ve výuce.

Klíčové aktivity projektu:

  •          polytechnické vzdělávání,
  •          čtenářská a matematická gramotnost,
  •          pedagogické kabinety,
  •          kariérové poradenství,
  •          syntéza a zhodnocení prvků polytechnického vzdělávání.

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město se zapojila do aktivity polytechnické vzdělávání. V rámci této aktivity bude realizovat:

  •          sdílení dílen pro základní školy,
  •          praxe žáků gymnaziálních oborů v dílnách a odborných učebnách,
  •          polytechnické aktivity pro děti mateřských škol,
  •          volnočasové aktivity pro základní školy (kroužek youtubering a kroužek počítačová grafika včetně                           příměstského tábora),
  •          volnočasové aktivity pro žáky SŠ (kroužek CAD/CAM).

Realizace projektu: 1. 4. 2018 - 31. 8. 2020

Kontakt: Ing. Miroslava Kořínková -koordinátor odborných aktivit
                korinkova@sosgsm.cz

Další informace naleznete na: https://www.kr-zlinsky.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-pro-uzemi-zlinskeho-kraje-cl-4340.html
Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město