Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Digital teaching in natural scientific subjects


Většina středních škol se snaží využívat digitální technologie ve výuce (vlastní PC, notebooky, dataprojektor) a některé střední školy disponují elektronickými učebními materiály, které jsou dostupné pro studenty dané školy. Ale ve využívání těch technologií, kterých je mladý člověk součástí (mobilních telefonů, tabletů, aplikací atd.) školy pokulhávají. Cílem projektu "Digital teaching in natural scientific subjects" je zaměřit se na využití mobilních telefonů a tabletů (nejen jako zobrazovacího zařízení, ale i jako měřícího zařízení, či hlasovacího zařízení) ve výuce přírodovědných předmětů (biologie, chemie, fyzika, geografie). Budeme společně tvořit výukové aplikace, které budou dostupné pro všechny (např. v prostředí Google Play), budeme nacházet jiné způsoby využití mobilního telefonu či tabletu (akcelerometr ve výuce fyziky, senzor měřící intenzitu světla, GPS v geografii), budeme spolupracovat na vytvoření pracovních listů, které bude snadné využít ve výuce. Tím bychom chtěli dosáhnout zatraktivnění výuky v přírodovědných předmětech, které nejsou příliš jednoduché a oblíbené (fyzika, chemie). Studenti v současné době moderní technologie využívají více než učitelé, ale na druhou stranu učitelé si lépe dokáži představit, jak lze konkrétní přístroj využít ve výuce. Naším cílem je, aby aplikace či pracovní listy nevymýšleli učitelé pro studenty, ale studenti spolu s učiteli. Aby došlo ke vzájemnému objevování možností, které poskytuje digitální výuka, mezi učiteli a studenty. Zároveň se zaměříme na rozšíření výuky CLIL (v ČR ji rozšíříme do dalších předmětů), v partnerských zemích si výuku vyzkoušejí.

Do projektu jsou zapojeny školy z České republiky, Rumunska, Itálie, Švédska a Portugalska. Všechny zapojené školy přinášejí do projektu jedinečné zkušenosti (např. s řízením projektů, využitím ICT ve výuce různých předmětů). Největší míra zodpovědnosti za projekt  bude na koordinátorovi projektu (České republice), ale aby bylo zajištěno rozdělení zodpovědnosti mezi jednotlivé státy, tak se každý z partnerských států stane garantem za jeden z přírodovědných předmětů; Itálie za ICT, Rumunsko za biologii, Švédsko za fyziku, ČR za chemii a Portugalsko za geografii. Zároveň každý ze států bude zodpovídat za průběh mobility (za její přípravu, realizaci, zajištění ubytování atd.), za publikování zhotovených materiálů, prezentaci projektu, kvalitu materiálů atd.

Největší důraz při mobilitách klademe na „atraktivnost“ mobility a její přínos pro žáky i učitele. Před každou mobilitou si jednotlivé státy (týmy) připraví libovolnou část učiva z fyziky, chemie, biologie, geografie a ICT, vypracují si k tématu prezentaci a pracovní listy, připraví si mobilní aplikaci nebo digitální techniku a připraví si workshop, kterého se budou účastnit žáci a učitelé. Ti si tak prakticky vyzkoušejí, jak se daná technologie využívá v praxi. Po workshopech bude následovat terénní výuka, při které si vyzkoušíme i jiné způsoby využití moderních digitálních technologií. Výsledkem každé mobility tak bude ověření připravených workshopů a pracovních listů. Tyto materiály pak může kdykoliv kdokoliv využít (nejen vyučující z partnerských škol, ale i široká odborná veřejnost), protože dané materiály budou volně dostupné na webových stránkách projektu.

Velký přínos projektu vidíme nejen v řešeném tématu, kdy budeme vymýšlet nové způsoby a možnosti digitální výuky v přírodovědných předmětech, ale také v rozvoji ICT kompetencí u žáků i učitelů, zlepšení komunikativních dovedností mezi učiteli a jejich žáky, posílení vztahu učitel-žák a ve zlepšení dovedností v cizím jazyce. Projekt řešeným tématem podporuje kreativitu, zvýší u studentů motivaci ke vzdělávání se v přírodovědných předmětech, žáci si vyzkouší peer learning na mezinárodní úrovni, kooperativní, formální i neformální výuku, badatelsky orientované vyučování a zážitkovou pedagogiku. Projekt se ale také zaměřuje i na učitele; projekt podporuje u učitelů touhu učit se novým věcem a rozvíjet své profesní dovednosti na národní i mezinárodní úrovni.

Hlavním výstupem projektu budou nové mobilní aplikace (které budou umístěny v Google Play volně ke stažení nebo na našich stránkách), návody a pracovní listy na netradiční využití moderních technologií ve výuce, postery ze jednotlivých mobilit, videa a fotografie dokumentující mobility atd. Všechny materiály budou volně dostupné na webových stránkách projektu www.digitalteaching.eu a na Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/53534/home

Hlavním výstupem projektu jsou mobilní aplikace připravené studenty, které jsou dostupné zde: 
Compass: https://www.dropbox.com/sh/wc01ad8s94aqty9/AAALColoDKpgfAKoiTi3ZIX2a?dl=0
Sound Mapper: https://www.dropbox.com/sh/iha5tjayo4wlrr5/AABH9Vs8a8rHgHl86BO6AAiCa?dl=0
App design: https://www.dropbox.com/sh/iha5tjayo4wlrr5/AABH9Vs8a8rHgHl86BO6AAiCa?dl=0
Water tester: https://www.dropbox.com/sh/n5sncywt53eecir/AAAH7ORLcZtS-qW8iXlkstuMa?dl=0


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město