Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Autoškola

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město nabízí pro veřejnost možnost získání řidičského oprávnění pro skupiny B a T a také rozšíření z B na T. Výcvik pro skupinu B probíhá na vozidle Škoda Fabia. Výcvik pro skupinu T probíhá na traktorech Zetor 7711 a Zetor 5211 s přívěsem.

Kontaktní osoba
Mgr. Radislav Dolina
telefon: 734 260 609


Získání řidičského oprávnění skupiny T (traktor) pro studenty

 • výuka je součásti ŠVP 2. ročníku oboru Agropodnikání a je povinná
 • veškerá výuka je bezplatná
 • za získání řidičského průkazu zaplatí uchazeč pouze poplatek 700 Kč
 • je zajišťováno autoškolou školy

Získání řidičského oprávnění skupiny B (osobní automobil) pro studenty

 • výuka je součástí ŠVP 3. ročníku oboru Agropodnikání a je povinná
 • veškerá výuka je bezplatná
 • za získání řidičského průkazu zaplatí uchazeč poplatek 700 Kč
 • v současnosti je zajišťováno soukromou autoškolou

Získání řidičského oprávnění skupiny C (nákladní automobil) pro studenty

 • výuka je součástí ŠVP tříletého učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel
 • veškerá výuka je bezplatná
 • za získání řidičského průkazu zaplatí uchazeč poplatek 700 Kč
 • je zabezpečováno soukromou autoškolou

V ostatních studijních a učebních oborech nabízíme možnost získat řidičské oprávnění skupiny T a B za úplatu.


Řidičské oprávnění pro skupinu T
Traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

Výcvik a výuka je individuální a jeho délka trvání je především závislá na časových možnostech žáka. Výcvik a výuka nesmí být delší než 18 měsíců a nesmí skončit dříve než po dosažení příslušné věkové hranice (17 let). Přihlašování do autoškoly je individuální. Při odevzdání žádosti a lékařského posudku - potvrzeného ošetřujícím (praktickým) lékařem), bude žadatel zapsán do evidenční knihy, přihlášen na odbor dopravy UH a dostane plán výuky a výcviku. Po absolvování teorie zásad bezpečné jízdy je zahájen výcvik v řízení na skupinu T. Ten se skládá ze tří etap výcviku v řízení na traktoru v celkovém rozsahu 21 výcvikových hodin. Prvá etapa výcviku (6 hod.) se provádí na autocvičišti nebo jiné ploše. K traktoru je připojen přívěs. Ve druhé etapě (8 hod.) výcvik v řízení probíhá již v mírném provozu. Žadatel využívá dovedností získaných v prvé etapě, které aplikuje v běžném provozu. Ve třetí etapě výcviku v řízení (7 hod.) se již jen zdokonalují nacvičené úkony a žadatel je veden k plné samostatnosti. Aplikuje všechny nacvičené úkony bez nápovědy učitele a s využitím teoretických znalostí získaných při výuce teorie nebo samostudiem zadané látky, provádí samostatnou jízdu v hustém silničním provozu.

Zákonem stanovený rozsah hodin výcviku v řízení je stanoven jako minimální. Tak jako ne všichni se naučíme za pár hodin pracovat s počítačem nebo malovat, tak ne všichni se naučíme po pár hodinách samostatnému řízení. Každý máme vlohy na něco jiného. Výjimkou nejsou individuální rozsahy 40, 60 i 80 hodin výcviku v řízení. Potřeba zvýšeného počtu hodin v řízení narůstá i věkem. Doporučujeme všem žadatelům zvážit reálně své schopnosti řízení a po konzultaci se svým učitelem se rozhodnout o ukončení výcviku nebo o navýšení hodin výcviku v řízení. Součástí naší výuky je i přezkoušení formou testů, které poskytne informaci vám i nám, o vašich znalostech, ale také vám přiblíží prostředí opravdové zkoušky.

Zkoušky z odborné způsobilosti jsou složeny ze dvou dílčích zkoušek a to:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, provádí se testem pomocí výpočetní techniky
 • zkouška z praktické jízdy

 Tyto zkoušky z odborné způsobilosti prování obecní úřad obce s rozšířenou působností – u nás odbor dopravy UH, resp. jeho zkušební komisař.


Časté dotazy

V poslední době se stále častěji setkáváme s velmi podobnými dotazy na délku trvání kurzu, jeho obsah a cenu. Uvádíme proto jen velmi stručně několik informací o základních povinnostech autoškoly, které vyplývají ze zákona č. 247/2000 Sb. a které musí být v průběhu výuky a výcviku v autoškole dodrženy:

 • vyučovací hodina v autoškole trvá (jako ve škole) 45 minut.
 • počet hodin praktické jízdy ve výcviku pro skupinu B je 28, pro skupinu T je to 21hodin. Z pravidla se výcvik v řízení praktikuje po dvou vyučovacích hodinách. Tzn., že uchazeč musí absolvovat 14 lekcí jízdy v trvání 90 minut čistého času u skupiny B a 11 lekcí jízdy u skupiny T (poslední lekce zde trvá 45 minut). 
 • každý žák musí před první jízdou obdržet od autoškoly průkaz žadatele o řidičské oprávnění.  Tento průkaz má žák po celou dobu trvání kurzu u sebe a autoškola mu do něj zapisuje jednotlivé odučené hodiny. Jen tak má uchazeč přehled o tom, kolik hodin má odjetých a kolik mu ještě zbývá. To se týká nejen hodin jízdy, ale i odučené praktické údržby na vozidle a také zdravotní přípravy.
 • průkaz žáka autoškoly uchazeč odevzdává zpět autoškole až po absolvování všech jízd a celého praktického výcviku.  To, že absolvoval všechny hodiny v průkazu zapsané, stvrzuje uchazeč na konci kurzu svým podpisem.
 • počet hodin teoretické přípravy je zákonem stanoven na 36. Uchazeč musí absolvovat výuku buď v kurzu, nebo individuálním studiem, kde je dotace hodin menší (za jednu vyučovací hodinu při individuálním studijním plánu  uchazeč absolvuje konzultaci v rozsahu čtyř hodin výuky stanovených osnovou). Při této formě studia může být ve skupině nejvýše 5 žáků.

Kdy a na co můžete získat řidičský průkaz?

Pro zahájení výuky v autoškole je nejprve nutné předat provozovateli příslušnou žádost i s posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který není starší více než 3 měsíce. Žádost může podat uchazeč tehdy, pokud ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny. Pokud uchazeči ještě nebylo 18 let, musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce.V tabulce jsou uvedeny skupiny řidičských oprávnění a věkové limity, kdy je možné tato oprávnění získat. Ostatní skupiny a podskupiny může získat pouze držitel některé z uvedených základních skupin a to rozšířením.


Skupina


Věkový limit

Skupina AM

malý motocykl (do 50 cm3 a 45 km.h-1 - moped)

15 let

Skupina A1

lehký motocykl (do 125 cm3, do 11 kW výkonu)

16 let

Skupina A

motocykl (do 25 kW a do 0,16 kW/kg)

21 let

Skupina A

motocykl (obsah a výkon bez limitu) bez omezení

24 let

Skupina B1

lehký automobil (do 550 kg pohot. hmotnosti)

17 let

Skupina B

automobily osobní a nákladní (včetně T do 3500 kg celkové hmotnosti)

18 let

Skupina T

traktory bez omezení

17 let


Jak dlouho trvá a jak probíhá výuka a výcvik?

Podmínky pro provádění jednotlivých druhů výuky a výcviku stanoví pro všechny autoškoly v ČR zákon č. 247/2000 Sb. s platností od 1. 1. 2001. Pro autoškoly jsou tyto podmínky závazné, a proto musí nabízet kurzy s výukou a výcvikem minimálně v rozsahu, který je uveden v tabulce níže. Některé autoškoly nabízejí rozšířenou a důkladnější výuku s vyšším počtem hodin dle požadavků uchazeče, případně i zrychlený kurs s nižším rozsahem teoretické výuky, praktický výcvik však musí být dodržen v plném rozsahu. Výcvik musí být ukončen do osmnácti měsíců od jeho zahájení. 

Počet hodin v předmětech pro základní teoretickou výuku a výcvik:

Skupina

Předmět výukyPředpisy o provozu

Ovládání a údržba

Zásady bezpečné jízdy

Zdravotnická příprava

Opakování a přezkoušení

Celkem

AM, A1, A

14

1

6

2

3

26

B1

16

2

8

2

4

32

B

18

2

10

2

4

36

T

18

10

10

2

4

44Počet hodin v předmětech pro základní praktickou výuku a výcvik

Skupina

Praktický výcvik v řízení vozidla

Údržba vozidla

Zdravotnická příprava

Celkem


I. etapa

II. etapa

III. etapa


Autocvičiště

Minimální provoz

Střední provoz

Střední provoz

AM, A1, A

1

2

5

5

1

4

18

B1

2

5

10

6

2

4

29

B

2

5

12

9

2

4

34

T

2

4

8

7

8

4

33Praktický výcvik probíhá ve třech etapách
1. etapa - provádí se zpravidla na trenažéru, autocvičišti a na pozemních komunikacích s mírným provozem,
2. etapa - opakování získaných základních dovedností a jejich aplikace do provozu. Postupné získávání řidičských dovedností, s kterými se řidiči běžně za provozu na pozemních komunikacích setkávají (dáno osnovou).
3. etapa - dosažení plné samostatnosti při řízení vozidla v hustém městském provozu, meziměstském provozu, na různých pozemních komunikacích a za různých provozních situací. Zahrnuje i nácvik správného jednání v rizikové situaci.

Kdy výcvik v autoškole končí?

Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem autoškoly. V případě předčasného ukončení výuky a výcviku žadatele u provozovatele autoškoly může žadatel pokračovat ve výuce a výcviku u jiného provozovatele autoškoly. V takovém případě je provozovatel autoškoly povinen žadateli vystavit potvrzení pro doložení údajů nezbytných pro pokračování výcviku.

Jak probíhá závěrečná zkouška a kolik stojí?

Provozovatel autoškoly zajistí přihlášení žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (podle místa provozovny autoškoly) ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro získání řidičského oprávnění, pro které žadatel absolvoval výuku a výcvik, popřípadě k opakované zkoušce. Příslušný obecní úřad poté sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky.

Závěrečná zkouška se skládá z:

 • z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy,
 • ze znalostí ovládání a údržby vozidla (pouze skupiny C, D, E)
 • z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.

Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí testem písemně nebo pomocí výpočetní techniky. Test obsahuje otázky z pravidel provozu na pozemních komunikacích, z předpisu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ze zdravotnické přípravy a dále z předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích, které jsou součástí výuky podle učebních osnov. Na vykonání zkoušky se stanoví doba 30 minut. Žadateli, který doloží lékařským vyšetřením, že trpí poruchou dyslexie nebo dysgrafie, prodlouží zkušební komisař předepsanou dobu na dvojnásobek. Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla se provádí ústně u modelů či u výcvikového vozidla (ne u obrazů).

Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy prokázat znalosti, dovednosti a chování včetně specifických požadavků pro jednotlivé skupiny a podskupiny řidičských oprávnění. Zkouška z praktické jízdy je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje prověrku znalostí a dovedností v základní přípravě vozidla k jízdě a činnosti ovládání vozidla v různých situacích (rozjíždění, couvání, parkování). Ve druhé části zkoušky žadatel o řidičské oprávnění prokazuje zejména znalosti v bezpečném řízení vozidla a schopnost rychlého a bezpečného rozhodování v dopravní situaci. Výsledek každé zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce, může zkoušku opakovat. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Neuspěl-li žadatel při zkouškách do doby 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.


    

Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město