Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání

Od školního roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015. Podstatou závěrečné zkoušky jsou jednotná zadání, která jsou připravována pro každý obor vzdělání kategorie H i E.

Základní termín pro skládání závěrečné zkoušky je vždy v červnu. Další termíny organizují školy v září a v prosinci, pokud mají žáky, kteří u zkoušky v červnovém termínu neuspěli nebo zkoušku z vážných důvodů nemohli konat.

  • Školy organizují jednotlivé zkoušky v tomto pořadí: písemná, praktická, ústní. Žáci vykonají závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykonají všechny zkoušky, které jsou její součástí.
  • Žáci třetích ročníků učebních oborů jsou připuštěni k závěrečné zkoušce, když úspěšně ukončí své vzdělávání ve 3. ročníku.
  • Zářijový a prosincový termín závěrečné zkoušky jsou termíny opravné a náhradní.
  • Žáci učebních oborů mají právo na dva opravné termíny závěrečné zkoušky. Znovu skládají pouze tu zkoušku, u níž neuspěli. Žáci mohou závěrečnou zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestali být žáky školy.


Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

1. Písemná zkouška

Písemná zkouška obsahuje převážně otevřené úkoly a test. Může mít dvě formy – písemnou a elektronickou, školy si mohou vybrat, zda provádět písemnou zkoušku na počítači nebo na papíře. Žákům jsou generována témata počítačem z banky úkolů. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut Čas pro napsání zkoušky může být žákům se speciálními vzdělávacími potřebami prodloužen.

2. Praktická zkouška

Ředitel školy vybere z jednotného zadání nejméně jedno téma. Vybere-li jich více, žáci si téma losují. V organizačních pokynech k praktické zkoušce je stanoven časový limit pro realizaci praktické zkoušky podle jednotného zadání.

3. Ústní zkouška

Ředitel školy vybere z jednotného zadání 25 – 30 témat (součástí ústní zkoušky je otázka ze světa práce). Žák si z nich jedno téma vylosuje. Vlastní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava ke zkoušce trvá nejméně 15 minut.

Výsledkem a dokladem úspěšného složení závěrečné zkoušky je  výuční list.
© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město