Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky přijímací zkoušky

Pro maturitní obory

vytvořeno: 15.6.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

INFORMACE K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI NA NAŠI ŠKOLU A BUDOU ODEVZDÁVAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK NA NAŠÍ ŠKOLE.

Studenti oboru GYMNÁZIUM, spolu se zápisovým lístkem odevzdejte vyplněný dotazník, ve kterém si budete vybírat druhý cizí jazyk a estetickou výchovu (hudební nebo výtvarnou výchovu).

Studenti oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ se zaměřením na sportovní management, spolu se zápisovým lístkem odevzdejte, prosím, vyplněný dotazník, ve kterém si budete vybírat druhý cizí jazyk.

Informativní schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků proběhne v pátek 26. června 2020 (informace o schůzce dostanete při odevzdání zápisového lístku). Na informativní schůzku je nutné přinést vyplněnou žádost o vydání karty ISIC.Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (15. června 2020) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 23. června 2020. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě odeslán poštou.

Zápisové lístky přijímáme od úterý 16. června do úterý 23. června 2020  době od 8 do 16 hodin. 

Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě vydání nového rozhodnutí.

Žádáme přijaté uchazeče, kteří nenastoupí na naši školu, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email: info@sosgsm.cz nebo na tel. číslo: 572 420 211.

Rozhodnutí o nepřijetí si, pokud možno, vyzvedněte osobně v ředitelně školy v pondělí 15. června 2020 od 15.00 do 16.00 hodin, v úterý 16. června  2020 od 08.00 do 16.00 hodin a ve středu 17. června 2020 v době od 8.00 do 16.00 (v případě osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí můžete podat žádost o vydání nového rozhodnutí přímo na místě). Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté zaslána poštou. V letošním roce musí podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 uchazeč podat žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí v případě, že uchazeč splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.  Formulář žádosti o nové rozhodnutí najdete v příloze.

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který uspěl u přijímací zkoušky (resp. splnil kritéria pro přijetí), ale nebyl přijat z kapacitních důvodů. Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o příjímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory:
Gymnázium
Ekonomika a podnikání
Stavebnictví
Agropodnikání
​Mechanik seřizovačVýsledky přijímacího řízení pro maturitní obory© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město