Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

vytvořeno: 28.6.2021, před 3 roky v rubrice Aktuality

Informace k výsledkům přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

  • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (28. června 2021) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
  • Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě odeslán poštou. 
  • Žádáme přijaté uchazeče, kteří nenastoupí na naši školu, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email: info@sosgsm.cz nebo na tel. číslo: 572 420 211 nebo 734 261 695.
  • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona).  Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Bližší informace vám poskytne Mgr. Soňa Patočková, tel: 735 746 554© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město