Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Učební obory

vytvořeno: 22.4.2019, před 5 roky v rubrice Aktuality

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.  Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí (§ 60e, §165 odst. 2 písm. f a § 183 odst. 2 školského zákona).

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že:

  • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
  • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

Pořadí všech uchazečů a seznam přijatých uchazečů pod přidělením evidenčním číslem  podle výsledků přijímacího řízení v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Truhlář, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2018/2019:

Pozn: Žádáme zákonné zástupce uchazečů, aby v případě volby jiného vzdělávacího zařízení tuto skutečnost co nejdříve sdělili na telefonním čísle  572 420 211 nebo na e-mail: info@sosgsm.cz


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město