Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Pro učební obory

vytvořeno: 27.8.2019, před 5 měsíci v rubrice Aktuality

KRITÉRIA PRO 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

Tříleté učební obory

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Další náležitosti upravuje vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


Předpokládaný počet přijímaných žáků pro obory vzdělání:

Obor

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

Mechanik opravář mot. vozidel

23-68-H/01

4

Obráběč kovů

23-56-H/01

1

Strojní mechanik

23-51-H/01

3

Truhlář

33-56-H/01

5Pro všechny obory středního vzdělání s výučním listem jsou stanovena jednotná kritéria. Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Ve 3. kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají. Přijímací řízení se bude konat formou výběrového řízení bez přítomnosti uchazeče.

Termín podání přihlášky je do 29. 8. 2019.

Součástí přihlášky jsou doklady stanovené vyhláškou, včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti u všech oborů vzdělání.


Přihlášku je možné doručit:

  • osobně na sekretariátu školy ve Starém Městě, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, asistentka ředitele Marie Malušková
  • poštou na adresu:

  Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město

  • prostřednictvím datové schránky ID: 5d7w87a

Pokud máte zřízenou datovou schránku pro fyzické osoby, zašlete přihlášku přednostně tímto způsobem.

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání žáků ze základní školy do středního vzdělávání s výučním listem


Pro všechny obory středního vzdělání s výučním listem jsou pro přijímání žáků stanovena jednotná kritéria. Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Přijímací řízení se bude konat formou výběrového řízení bez přítomnosti uchazeče.

Ředitel školy bude hodnotit uchazeče podle:

  • Aritmetického průměru vytvořeného z prospěchových průměrů uchazeče ze dvou posledních klasifikačních období na základní škole - max. 130 bodů

Toto kritérium bude bodově ohodnoceno. Podle počtu bodů bude sestaveno sestupné pořadí uchazečů.


Průběh přijímacího řízení pro cizince

Osoby, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, prokáží znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, pohovorem.


Bodové hodnocení aritmetického průměru vytvořeného z prospěchových průměrů ze dvou posledních klasifikačních období na základní škole

Aritmetický průměr vytvořený z prospěchových průměrů uchazeče ze dvou posledních klasifikačních období na základní škole bude bodově ohodnocen. Maximální počet je 130 bodů.Tabulka bodového hodnocení podle prospěchu

průměr

1,00-1,10

1,11-1,20

1,21-1,30

1,31-1,40

1,41-1,50

1,51-1,60

1,61-1,70

1,71-1,80

1,81-1,90

1,91-2,00

body

130

125

120

115

110

105

100

95

90

85

průměr

2,01-2,10

2,11-2,20

2,21-2,30

2,31-2,40

2,41-2,50

2,51-2,60

2,61-2,70

2,71-2,80

2,81-2,90

2,91-3,00

body

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

průměr

3,01-3,10

3,11-3,20

3,21-3,30

3,31-3,40

3,41-3,50

3,51-3,60

<3,61
body

30

25

20

15

10

5

0

Zásady vyhodnocení přijímacího řízení

Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity v jednotlivých oborech.

Pokud dosáhne více uchazečů stejného počtu bodů, je v pořadí na dané místo upřednostněn uchazeč dle níže jmenovaných kritérií (jejich posloupnost je zavazující):

1.     Prospěchový průměr uchazeče ze dvou posledních klasifikačních období na základní škole v profilových předmětech (český jazyk, matematika a anglický jazyk); při hodnocení bude postupováno obdobně, jako shora při hodnocení celkového prospěchu podle aritmetického průměru; podle výsledného počtu bodů v tomto kritériu bude sestaveno sestupné pořadí uchazečů v tomto kritériu. Uchazeč s úspěšnějším výsledkem bude mít lepší pořadí v celkovém hodnocení přijímacího řízení.

2.         Stupeň klasifikace z matematiky a stupeň klasifikace z fyziky (v tomto pořadí)

Uchazeči budou přijímáni v pořadí od uchazeče s nejlepším průměrným prospěchem po uchazeče s nejhorším průměrným prospěchem až do naplnění kapacity pro dané třídy jednotlivých oborů, v souvislosti s naplněností skupin pro odborný výcvik tak, aby složení jednotlivých tříd bylo co nejefektivnější.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a  na webových stránkách  www.sosgsm.cz v sekci „Přijímací řízení“ dne 30. 8. 2019.

Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují pod přiděleným registračním číslem.

 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.


Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče písemně. Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitele Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.


Ve Starém Městě 27. 8. 2019
Mgr. Bedřich Chromek v.r.
ředitel školySpolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město