Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Pro maturitní obory

vytvořeno: 27.8.2019, před 4 roky v rubrice Aktuality

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20

MATURITNÍ OBORY


Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Další náležitosti upravuje vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


Předpokládaný počet přijímaných žáků pro obory vzdělání:

Obor

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

Agropodnikání

41-41-M/01

5

Stavebnictví

36-47-M/01

2

Mechanik seřizovač

23-45-L/01

6


Pro všechny obory středního vzdělání s maturitní zkouškou jsou stanovena jednotná kritéria. Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Ve 3. kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají. Přijímací řízení se bude konat formou výběrového řízení bez přítomnosti uchazeče.

Termín podání přihlášky je do 29. 8. 2019.


Součásti přihlášky:

  • doklady stanovené vyhláškou, včetně lékařského posudku u oboru vzdělání Agropodnikání a Mechanik seřizovač. Přílohou přihlášky je také přehled účasti žáka na olympiádách a v soutěžích včetně umístění v jednotlivých kolech a přehled významných mimoškolních aktivit žáka (za 6.–9. třídu). Aktivity žáka budou doloženy pouze na formuláři, který je uložen na webových stránkách školy www.sosgsm.cz  v sekci „Přijímací řízení“.
  • výsledky testů jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení je pro všechny maturitní obory absolvování jednotné přijímací zkoušky prostřednictvím centrálně zadávaných a vyhodnocovaných jednotných testů. Do 3. kola se přenášejí výsledky testů konaných dne 12. a 15. dubna 2019 (resp. v náhradním termínu 13. a 14. 5. 2019).

Přihlášku je možné doručit:osobně na sekretariátu školy ve Starém Městě, Velehradská 1527,

      686 03 Staré Město, asistentka ředitele Marie Malušková

  • poštou na adresu:

  Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město

  • prostřednictvím datové schránky ID: 5d7w87a

Pokud máte zřízenou datovou schránku pro fyzické osoby, zašlete přihlášku přednostně tímto způsobem.


Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají právo být zohledněni u přijímacího řízení, musí doložit k přihlášce ke vzdělávání na střední škole doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) obsahující podpůrná opatření nezbytná pro úpravu přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.  Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami je zakotvena v § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a je novelou účinnou od 1. 11. 2018. Na pozdější vyjádření nebude brán zřetel.

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky (§ 20 odst. 4 školského zákona). Jestliže uvedený uchazeč požádá o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, pak nekoná písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky a ty součásti školní přijímací zkoušky, které ověřují znalosti českého jazyka (§ 14 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění).

Na základě uvedeného hodnocení ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů     (§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 sb.,  v platném znění).

Výsledky 3. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách  www.sosgsm.cz v sekci „Přijímací řízení“ dne 30. 8. 2019.

Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují pod přiděleným registračním číslem.

 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy

do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče písemně. Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitele Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.


Ve Starém Městě 27. 8 2019
Mgr. Bedřich Chromek v.r.,
​ředitel školy


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město