Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

vytvořeno: 9.5.2023, před 1 rokem v rubrice Aktuality

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, rozhodl podle § 59 a 60 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a stanovil kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město pro školní rok 2023/2024.


Předpokládaný počet přijímaných žáků pro obory vzdělání:

Maturitní obory

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

Agropodnikání

41-41-M/01

8

Mechanik seřizovač

23-45-L/01

8

Učební obory

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

Obráběč kovů

23-56-H/01

8

Strojní mechanik

23-51-H/01

8


Termín podání přihlášky je do 22. 5. 2023 do 12.00 hodin.

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout ty uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Ve 2. kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají. U oboru Agropodnikání a Mechanik seřizovač budou převzaty výsledky Jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. U učebních oborů se pořadí uchazečů stanoví podle prospěchu na základní škole a dalších skutečností, které osvědčují předpoklady žáků pro studium. Přijímací řízení se bude konat formou výběrového řízení bez přítomnosti uchazeče. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené vyhláškou, včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti u všech oborů vzdělání.

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) a podle dalších skutečností, které osvědčují předpoklady žáků pro studium a hodnocení výsledků vzdělávání. Přílohou přihlášky je také přehled účasti žáka na olympiádách a v soutěžích včetně umístění v jednotlivých kolech a přehled významných mimoškolních aktivit žáka (za 6.–9. třídu).  Aktivity budou doloženy pouze na formuláři (Přehled olympiád, soutěží, sportovních a kulturních aktivit), který je uložen na webových stránkách školy www.sosgsm.cz v sekci Úřední deska/Přijímací řízení. Potvrzení na jiných formulářích nebudou akceptována.

Přihlášku je možné doručit:

  • osobně na sekretariátu školy ve Starém Městě, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, asistentka ředitele Marie Malušková

  • poštou na adresu:
    Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
    Velehradská 1527
    686 03 Staré Město
  • prostřednictvím datové schránky

Pokud máte zřízenou datovou schránku pro fyzické osoby, zašlete přihlášku přednostně tímto způsobem. 
ID: 5d7w87a


Průběh přijímacího řízení pro cizince
Uchazeči s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, prokáží znalost českého jazyka rozhovorem. Rozhovor bude veden před zkušební komisí. Obsahem rozhovoru bude: a) řízený pohovor s následujícími okruhy: informace o sobě, rodina a domov, škola, volný čas, život v ČR, motivace ke studiu; b) čtení s porozuměním; c) popis obrázku (ve vazbě na zvolený obor). Nevykoná-li uchazeč cizinec ústní rozhovor úspěšně, nesplní kritéria přijímacího řízení.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách  www.sosgsm.cz v sekci „Přijímací řízení“ dne 24. 5. 2023.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je případ, že chce uchazeč uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče písemně. Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitele Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město. Další kola budou vyhlášena, pokud nebude naplněna kapacita jednotlivých oborů.

Ve Starém Městě 9. 5. 2023

Mgr. Bedřich Chromek
ředitel školy


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město