Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Učební obory

vytvořeno: 5.5.2022, před 1 rokem v rubrice Aktuality

KRITÉRIA PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23

Tříleté učební obory


Přijímací řízení se koná v souladu s § 59 až 60 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 233/2020 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 a se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


Předpokládaný počet přijímaných žáků pro obory vzdělání:

Obor

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

Obráběč kovů

23-56-H/01

6

Strojní mechanik

23-51-H/01

6


Ve 2. kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají. Přijímací řízení se bude konat formou výběrového řízení bez přítomnosti uchazeče. Termín podání přihlášky je do 20. 5. 2022 do 12.00 hodin.

Součástí přihlášky jsou doklady stanovené vyhláškou, včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti u obou oborů vzdělání.


Přihlášku je možné doručit:


  • osobně na sekretariátu školy ve Starém Městě, Velehradská 1527,
          686 03 Staré Město, asistentka ředitele Marie Malušková
  • poštou na adresu:

  Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
  Velehradská 1527
  686 03 Staré Město

  • prostřednictvím datové schránky

Pokud máte zřízenou datovou schránku pro fyzické osoby, zašlete přihlášku přednostně tímto způsobem.
ID: 5d7w87a

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání žáků ze základní školy do středního vzdělávání s výučním listem

Pro obory středního vzdělání s výučním listem jsou pro přijímání žáků stanovena jednotná kritéria. Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Přijímací řízení se bude konat formou výběrového řízení bez přítomnosti uchazeče.

Ředitel školy bude hodnotit uchazeče podle:

  • bodového hodnocení složeného z aritmetického průměru vytvořeného z prospěchových průměrů ze dvou posledních pololetních klasifikačních období na základní škole (max. 130 bodů). Podle vyhlášky v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.


Podle počtu bodů bude sestaveno sestupné pořadí uchazečů.Tabulka bodového hodnocení podle prospěchu

průměr

1,00-1,10

1,11-1,20

1,21-1,30

1,31-1,40

1,41-1,50

1,51-1,60

1,61-1,70

1,71-1,80

1,81-1,90

1,91-2,00

body

130

125

120

115

110

105

100

95

90

85

průměr

2,01-2,10

2,11-2,20

2,21-2,30

2,31-2,40

2,41-2,50

2,51-2,60

2,61-2,70

2,71-2,80

2,81-2,90

2,91-3,00

body

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

průměr

3,01-3,10

3,11-3,20

3,21-3,30

3,31-3,40

3,41-3,50

3,51-3,60

<3,61
body

30

25

20

15

10

5

0

Zásady vyhodnocení přijímacího řízení


Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity v jednotlivých oborech.

Pokud dosáhne více uchazečů stejného počtu bodů, je v pořadí na dané místo upřednostněn uchazeč dle níže jmenovaných kritérií (jejich posloupnost je zavazující):

1.  Prospěchový průměr uchazeče ze dvou posledních klasifikačních období na základní škole v profilových předmětech (český jazyk, matematika a anglický jazyk); při hodnocení bude postupováno obdobně, jako shora při hodnocení celkového prospěchu podle aritmetického průměru; podle výsledného počtu bodů v tomto kritériu bude sestaveno sestupné pořadí uchazečů v tomto kritériu. Uchazeč s úspěšnějším výsledkem bude mít lepší pořadí v celkovém hodnocení přijímacího řízení.

2.    Stupeň klasifikace z matematiky a stupeň klasifikace z fyziky (v tomto pořadí)

Uchazeči budou přijímáni v pořadí od uchazeče s nejlepším průměrným prospěchem po uchazeče s nejhorším průměrným prospěchem až do naplnění kapacity pro dané třídy jednotlivých oborů, v souvislosti s naplněností skupin pro odborný výcvik tak, aby složení jednotlivých tříd bylo co nejefektivnější.


Průběh přijímacího řízení pro cizince

Uchazeči s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, prokáží znalost českého jazyka rozhovorem. Ředitel školy ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání a přidělí počet bodů, který odpovídá jazykové gramotnosti žáka.


Výsledky přijímacího řízení


Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách  www.sosgsm.cz v sekci „Přijímací řízení“  dne 25. 5. 2022.

Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Výsledky přijímacího řízení v písemné podobě budou zveřejněny pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách  www.sosgsm.cz v sekci „Přijímací řízení“.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je případ, že chce uchazeč uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče písemně. Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitele Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.

II. a další kola přijímacího řízení se budou konat pouze v případě nenaplnění stanoveného počtu uchazečů do tříd jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání v I. kole přijímacího řízení. Termíny, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání pro další kola, budou zveřejněny nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.


Ve Starém Městě 5. 5. 2022

Mgr. Bedřich Chromek
​ředitel školy© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město