Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Maturitní obory

vytvořeno: 5.5.2022, před 2 roky v rubrice Aktuality

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

MATURITNÍ OBORY


Ředitel školy rozhodl podle § 59 až 60 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 233/2020 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a stanovil kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město pro školní rok 2022/2023.


Předpokládaný počet přijímaných žáků pro obory vzdělání:

Obor

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

Agropodnikání

41-41-M/01

6

Mechanik seřizovač

23-45-L/01

10


Pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou jsou stanovena jednotná kritéria. Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Součástí přihlášky jsou doklady stanovené vyhláškou, včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti u obou oborů vzdělání.

Ve 2. kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají. U oboru Agropodnikání budou převzaty výsledky Jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Přijímací řízení se bude konat formou výběrového řízení bez přítomnosti uchazeče. Termín podání přihlášky je do 20. 5. 2022 do 12.00 hodin.

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky (1. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) a podle dalších skutečností, které osvědčují předpoklady žáků pro studium a hodnocení výsledků vzdělávání. Přílohou přihlášky je také přehled účasti žáka na olympiádách a v soutěžích včetně umístění v jednotlivých kolech a přehled významných mimoškolních aktivit žáka (za 6.–9. třídu).  Aktivity budou doloženy pouze na formuláři (Přehled olympiád, soutěží, sportovních a kulturních aktivit), který je uložen na webových stránkách školy www.sosgsm.cz v sekci Úřední deska/Přijímací řízení. Potvrzení na jiných formulářích nebudou akceptována.

Přihlášku je možné doručit:

  • osobně na sekretariátu školy ve Starém Městě, Velehradská 1527,
          686 03 Staré Město, asistentka ředitele Marie Malušková
  • poštou na adresu:

  Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
  Velehradská 1527
  686 03 Staré Město


  • prostřednictvím datové schránky

Pokud máte zřízenou datovou schránku pro fyzické osoby, zašlete přihlášku přednostně tímto způsobem.
ID: 5d7w87a

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají právo být zohledněni u přijímacího řízení, musí doložit k přihlášce ke vzdělávání na střední škole doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) obsahující podpůrná opatření nezbytná pro úpravu přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.  Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami je zakotvena v § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a je novelou účinnou od 1. 11. 2018. Na pozdější vyjádření nebude brán zřetel.

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky (§ 20 odst. 4 školského zákona). Jestliže uvedený uchazeč požádá o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, pak nekoná písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky a ty součásti školní přijímací zkoušky, které ověřují znalosti českého jazyka (§ 14 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění).

Na základě uvedeného hodnocení ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů (§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 sb., v platném znění).

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách  www.sosgsm.cz v sekci „Přijímací řízení“ dne 26. 5. 2022.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je případ, že chce uchazeč uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče písemně. Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitele Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město. Další kola budou vyhlášena, pokud nebude naplněna kapacita jednotlivých oborů.


Ve Starém Městě 5. 5. 2022


Mgr. Bedřich Chromek
ředitel školy
© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město