Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

vytvořeno: 26.5.2017, před 7 roky v rubrice Aktuality

V souladu § 59 až 60 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018.

V rámci přijímacího řízení do maturitních oborů se koná přijímací zkouška. Přijímací zkouška se koná formou testů. Termín konání přijímací zkoušky je 12. 6. 2017.

Uchazeč má možnost využít výsledků testů z 1. kola, pokud se zúčastnil jednotné přijímací zkoušky společnosti CERMAT. V tomto případě uchazeč dodá spolu s přihláškou ke studiu i výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky. Výpis výsledků předá škola, na které byly testy v 1. kole vykonány.

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky, hodnocení výsledků vzdělávání posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky a podle dalších skutečností, které osvědčují předpoklady žáků pro studium a hodnocení výsledků vzdělávání.

Přílohou přihlášky je také přehled účasti žáka na olympiádách a v soutěžích včetně umístění v jednotlivých kolech a přehled významných mimoškolních aktivit žáka (za 6.–9. třídu).

Aktivity žáka budou doloženy pouze na formuláři, který je uložen na webových stránkách školy www.sosgsm.cz  v sekci „Přijímací řízení“.

Přihlášku ke vzdělávání uchazeč odevzdá osobně na sekretariátu školy ve Starém Městě, nebo zašle poštou na adresu Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město. Termín odevzdání přihlášky je pondělí 5. 6. 2017. Tiskopis je stejný, jako pro první kolo přijímacího řízení.

Na přihlášce u oboru vzdělání Agropodnikání, Strojní mechanik, Obráběč kovů a Truhlář musí být doloženo lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru.

Uchazeči o tříleté obory vzdělání přijímací zkoušku nekonají.


Předpokládaný počet přijímaných žáků pro obory vzdělání:

Obor

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

Gymnázium

79-41-K/41

4

Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

5

Stavebnictví

36-47-M/01

5

Agropodnikání

41-41-M/01

8

Obráběč kovů

23-56-H/01

8

Strojní mechanik

23-51-H/01

8

Truhlář

33-56-H/01

6


Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v budově školy a na webových stránkách  www.sosgsm.cz v sekci „Přijímací řízení“.

 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče písemně. Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím ředitele Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.

Další kola budou vyhlášena, pokud nebude naplněna kapacita jednotlivých oborů.

Ve Starém Městě 26. 5. 2017

Mgr. Bedřich Chromek
​ředitel školy
© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město