Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Volby do školské rady

vytvořeno: 17.5.2021, před 2 roky v rubrice Aktuality

Na základě § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-406-10/2020-1 a podle Volebního řádu schváleného usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012 vyhlašuji volby do Školské rady při Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město.


Funkční období a složení školské rady
Funkční období členů školské rady je tři roky, přičemž:   

  • dva členy školské rady jmenuje zřizovatel,
  • dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci,
  • dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

Členem školské rady může být každá fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, která vyslovila souhlas se svou kandidaturou a byla řádně zvolena v souladu se zákonem a s volebním řádem. V případě členů školské rady ustanovených volbou to musí být fyzická osoba, která je:

  • zaměstnancem v pracovněprávním vztahu ke škole
  • zákonným zástupcem nezletilých žáků školy

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Ředitel školy nemůže být členem školské rady.


Volební komise
Za zajištění přípravy, průběhu a vyhodnocení voleb odpovídá volební komise ve složení: Ing. Růžena Borková, Mgr. Silvie Chybíková, Mgr. Soňa Patočková.


Termín a způsob voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
Návrhy kandidátů budou přijímány v termínu od 17. května 2021 do 4. června 2021; návrh na kandidáta může být podán oprávněnou osobou osobně na sekretariát školy, nebo elektronicky emailem na adresu předsedkyně volební komise Ing. Růženy Borkové,  borkova@sosgsm.cz.

Ukončení přijímání návrhů kandidátů za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky bude 4. června 2021; seznam kandidátů bude do tří dnů zveřejněn na webu školy. volby proběhnou v termínu od 7. června 2021 do 14. června 2021 formou online hlasování ve webové aplikaci Bakaláři.


Termín a způsob voleb z řad pedagogických pracovníků školy
Návrhy kandidátů, způsob jejich podání a vlastní volby proběhnou ve stejných termínech a stejnými způsoby jako v případě volby za zákonné zástupce


Vyhlášení výsledků voleb
Výsledky budou zveřejněny 17. června 2021 na webových stránkách a na úřední desce školy. Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.


Ve Starém Městě 17. května 2021                                                                    

Mgr. Bedřich Chromek v.r.    
ředitel školy© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město