Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Stavebnictví

Stavebnictví

Kód a název oboru vzdělání: 36-47-M/01 Stavebnictví
Název ŠVP: Pozemní stavitelství
​Platnost ŠVP: od 1. 9. 2019


Charakteristika přípravy v oboru

Žáci jsou připravováni pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků související s navrhováním, přípravou a realizací staveb. Obor má zaměření na pozemní stavitelství. Žáci se seznámí se zásadami zobrazování v technických výkresech a se stavební dokumentací, naučí se číst a kreslit základní stavební výkresy, používat odbornou terminologii, orientovat se ve vývoji architektonických slohů, pracovat s technickými podklady (normami, katalogy výrobků i technologií), poznávat, využívat i zkoušet vlastnosti stavebních hmot a materiálů, získají poznatky o stavbě a jejich částech, o působení sil a vlivů na stavební prvky a konstrukce, při geodetických měřeních získají potřebné měřické dovednosti. Dále jsou žáci připravováni na činnosti spojené s navrhováním konstrukcí, s rozpočtováním, kalkulací staveb a stavebním provozem v podniku. Po absolvování oboru jsou žáci připravováni na navrhování a realizaci, případně rekonstrukci nebo adaptaci objektů pozemních staveb. Mají znalosti v oblasti navrhování staveb bytových, občanských, průmyslových a zemědělských, vypracovávají projekty jednodušších staveb - např. kompletní projekty rodinných domků a staveb občanského vybavení. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: matematika, fyzika.


Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v povolání stavební technik, a to v různých typových pozicích. Stavební technici se realizují v oblasti přípravy staveb v pozici stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu, stavební technik projektant, v oblasti provádění staveb v pozici stavební technik mistr (nebo stavbyvedoucí). V oblasti výroby základních stavebních materiálů v pozici stavební technik technolog, stavební technik provozní dispečer či stavební technik kontrolor jakosti. Uplatnění nacházejí také v oblasti správních institucí jako referenti státní správy a samosprávy, v odborných stavebních laboratořích a zkušebnách v pozici stavební technik zkušebnictví i jako pracovníci marketingu ve výrobě a při prodeji stavebních materiálů a výrobků. Absolventi jsou připravováni tak, aby našli uplatnění přímo ve stavebních firmách a projektových kancelářích, jsou připraveni i ke studiu na vysokých školách, především technického směru nebo i ekonomického směru. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon vázané živnosti a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.


A co vás čeká? 

Spolupracujeme s regionálními firmami


Svět se rychle mění a s ním i trh práce. Vybrat si vhodnou profesní cestu, která zajistí uplatnitelnost na trhu práce i po dokončení školy, není pro budoucí středoškoláky snadné. A tak Zlínský kraj vytipoval 30 profesí, které jsou klíčové pro Zlínský kraj z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce. Mezi 30 profesemi je 6 profesí, na jejichž výkon připravujeme naše budoucí absolventy. A jednou z nich je i profese STAVEBNÍ TECHNIK. 

Údaje na kartě profese:
Stručná charakteristika profese
 obsahuje mimo text i odkaz „CHCI VĚDĚT VÍCE“ s přesměrováním na stránky Národní soustavy povolání, kde je možno nalézt bližší informace týkající se výkonu profese, kvalifikace, kompetenčních požadavků, zdravotní způsobilosti k výkonu povolání aj.

Hrubá měsíční mzda odráží mzdový/platový rozptyl u jednotlivých profesí. Vychází z ročních statistik Informačního systému o průměrných výdělcích (ISPV). U některých profesí nejsou k dispozici samostatná data pro Zlínský kraj, v takovém případě jsou uváděna data za ČR.

Počet osob v profesi ilustruje četnost povolání v rámci ČR i v detailu Zlínského kraje. Vychází z ročních statistik ISPV. U profesí, kde nejsou k dispozici samostatná data za Zlínský kraj, jsou uváděny počty osob na úrovni ČR.

Volná místa na ÚP – údaj vychází ze statistik Úřadu práce k 31.3. roku aktualizace monitoru a udává data o poptávce trhu práce, kterou evidují pobočky Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji.

Šipky u mezd a volných pracovních míst ukazují trendy vývoje, tj. rozdíly větší jak 3 % (růst), menší jak 3 % (pokles) oproti údaji za předešlý rok. V případě, že rozdíly nepřesahují hranici 3 %, hovoříme o stagnaci (černá vodorovná šipka).

Vzdělání pro výkon profese přináší základní informaci o tom, jak získat potřebnou kvalifikaci. U profesí, kde postačí SŠ vzdělání s výučním listem nebo s maturitou, je k dispozici odkaz „CHCI VĚDĚT VÍCE“, který přesměruje na stránky Info absolvent přímo ke vzorovému oboru vzdělání. Zde je kromě detailního popisu studijního oboru i možnost filtrování konkrétních škol pro Zlínský kraj, které studijní obor nabízí.

Data jsou převzata z: https://www.monitorzk.cz/30-profesi-zlinskeho-krajeNaši studenti jsou úspěšní!

Úspěch v soutěži Studentská stavba roku Zlínského kraje

Náš student Josef Mann obsadil fantastické 3. místo v soutěži Studentská stavba roku Zlínského kraje!

Stavaři v celostátní kole

Studenti oboru stavebnictví se letos opět probojovali do celostátního kola soutěže firmy Velux s názvem "Život pod střechou". V konkurenci ostatních soutěžících si naši studenti nevedli špatně; studenti se umístili v první třetina startovního pole, které čítalo 75 prací. 

Jsme v celostátním kole soutěže SOČ!

Naše studentka Klára Soukeníková se probojovala do celostátního kola soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost). Do celostátní kola Klára postoupila z 1. místa v krajském kole soutěže SOČ.

Fotogalerie

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město