Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Stavebnictví

Stavebnictví

Kód a název oboru vzdělání: 36-47-M/01 Stavebnictví
Název ŠVP: Pozemní stavitelství
​Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015


Charakteristika přípravy v oboru

Žáci jsou připravováni pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků související s navrhováním, přípravou a realizací staveb. Obor má zaměření na pozemní stavitelství. Žáci se seznámí se zásadami zobrazování v technických výkresech a se stavební dokumentací, naučí se číst a kreslit základní stavební výkresy, používat odbornou terminologii, orientovat se ve vývoji architektonických slohů, pracovat s technickými podklady (normami, katalogy výrobků i technologií), poznávat, využívat i zkoušet vlastnosti stavebních hmot a materiálů, získají poznatky o stavbě a jejich částech, o působení sil a vlivů na stavební prvky a konstrukce, při geodetických měřeních získají potřebné měřické dovednosti. Dále jsou žáci připravováni na činnosti spojené s navrhováním konstrukcí, s rozpočtováním, kalkulací staveb a stavebním provozem v podniku. Po absolvování oboru jsou žáci připravováni na navrhování a realizaci, případně rekonstrukci nebo adaptaci objektů pozemních staveb. Mají znalosti v oblasti navrhování staveb bytových, občanských, průmyslových a zemědělských, vypracovávají projekty jednodušších staveb - např. kompletní projekty rodinných domků a staveb občanského vybavení. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: matematika, fyzika.


Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v povolání stavební technik, a to v různých typových pozicích. Stavební technici se realizují v oblasti přípravy staveb v pozici stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu, stavební technik projektant, v oblasti provádění staveb v pozici stavební technik mistr (nebo stavbyvedoucí). V oblasti výroby základních stavebních materiálů v pozici stavební technik technolog, stavební technik provozní dispečer či stavební technik kontrolor jakosti. Uplatnění nacházejí také v oblasti správních institucí jako referenti státní správy a samosprávy, v odborných stavebních laboratořích a zkušebnách v pozici stavební technik zkušebnictví i jako pracovníci marketingu ve výrobě a při prodeji stavebních materiálů a výrobků. Absolventi jsou připravováni tak, aby našli uplatnění přímo ve stavebních firmách a projektových kancelářích, jsou připraveni i ke studiu na vysokých školách, především technického směru nebo i ekonomického směru. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon vázané živnosti a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.


Co tě čeká?


Naši studenti jsou úspěšní!

Úspěch v soutěži Studentská stavba roku Zlínského kraje

Náš student Josef Mann obsadil fantastické 3. místo v soutěži Studentská stavba roku Zlínského kraje!

Stavaři v celostátní kole

Studenti oboru stavebnictví se letos opět probojovali do celostátního kola soutěže firmy Velux s názvem "Život pod střechou". V konkurenci ostatních soutěžících si naši studenti nevedli špatně; studenti se umístili v první třetina startovního pole, které čítalo 75 prací. 

Jsme v celostátním kole soutěže SOČ!

Naše studentka Klára Soukeníková se probojovala do celostátního kola soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost). Do celostátní kola Klára postoupila z 1. místa v krajském kole soutěže SOČ.

Fotogalerie

Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město