Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada.


Složení školské rady 2021-2023

Za zřizovatele:
Josef Bazala
Eliška Dudešková

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:
Světlana Hájková (předsedkyně školské rady)
Mgr. Andrea Ptáčková

Za pedagogické pracovníky:
Ing. Miroslava Kořínková
Ing. Zdeňka Adamčíková


Na 1. zasedání školské rady byla předsedkyní školské rady zvolena .


Kompetence školské rady dle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na odvolání ředitele
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město