Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Ročníkové práce

Informace pro studenty 3. ročníku gymnázia

vytvořeno: 22.10.2019, před 4 roky v rubrice Aktuality

Ročníkové práce pro studenty 3. ročníku gymnázia ve školním roce 2019/2020

Smyslem ročníkových prací je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou k příslušnému tématu, je schopen samostatně vyhledávat a utřídit informace a v neposlední řadě odevzdat výslednou práci na náležité obsahové a formální úrovni. Kromě toho by měl být student svou práci obhájit. Tyto dovednosti jsou potřebné pro každého absolventa gymnázia, a to nejen v dalším studiu, ale i pro běžnou praxi. Každá ročníková práce musí mít svou teoretickou část, praktickou část a musí proběhnout její obhajoba.

1. Zpracování ročníkové práce

Ročníkové práce zpracovávají studenti 3. ročníku gymnázia. Témata si studenti zvolí po domluvě s vyučujícími. Poté, co si student zvolil téma u konkrétního vyučujícího, zapíše si dané téma do formuláře (https://forms.gle/N3Fr5ydSntpasAJx8).  Pokud si student do 8. listopadu 2019 nezvolí téma, bude mu téma přiděleno (konečné rozhodnutí je v kompetenci zástupců ředitele). Minimální rozsah ročníkové práce je 10 stran vlastního textu (bez příloh) a v práce musí být po formální stránce v pořádku (zpracování podle platných norem, správné použití citací atd.). Ke zpracování ročníkové práce lze využít připravenou šablonu.

2. Harmonogram odevzdávání prací

Pracovní verzi odevzdá student svému vedoucímu práce nejpozději do 24. ledna 2020. Konečnou verzi odevzdá student vedoucímu práce nejpozději 10. února 2020, a to 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě. Vedoucí práce průběžně kontroluje stav ročníkové práce a určuje termíny konzultací, které jsou pro studenta povinné.

3. Hodnocení prací

Hodnocení ročníkových prací je plně v kompetenci příslušné komise (viz dále). Každý student bude hodnocen dvěma známkami z ročníkové práce (první známka bude za zpracování ročníkové práce a druhá známka za obhajobu ročníkové práce). Obě známky budou mít váhu J a budou zapsány do předmětu, ve kterém je ročníková práce vedena.  Vedoucí práce vypracuje posudek na práci nejpozději do konce února 2020 a bez zbytečného odkladu předá posudek příslušnému studentovi, aby se student mohl připravit na obhajobu práce. Součástí posudku bude také hodnocení práce oponentem práce (ten posudek nevypracovává, jen hodnotí práci známkou 1 až 5 a připojí k práci stručné hodnocení práce).

Obhajoba ročníkových prací je veřejná a proběhne v březnu 2020 v určených prostorách školy před komisí, která bude složena z členů předmětové komise. Práce budou archivovány na serveru školy a v tištěné verzi budou archivovány jen vybrané kvalitní práce, které budou sloužit ke studiu dalším studentům či pedagogům školy.


Mgr. Bedřich Chromek
ředitel školy© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město