Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Noční vyučování s tematikou holokaustu

vytvořeno: 31.1.2018, před 6 roky v rubrice Aktuality

V předvečer Dne památky obětí holocaustu a předcházením zločinům proti lidskosti proběhla v prostorách Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě ojedinělá akce: Noční vyučování s tématem Holocaust. Tento, svým pojetím neobvyklý, projekt byl zaměřen na prezentaci trýznivé epizody naší historie vážící se ke 2. světové válce. Koordinátorka a autorka akce Mgr. Zuzana Kohoutová, která se této problematice dlouhodobě věnuje, vytyčila v počáteční fázi projektu otázky, k jejichž zodpovězení měl seminář směřovat.

Akce započala v pátek večer motivační pohybovou aktivitou, po níž následovalo tvoření časové osy. Ta měla napomoct zejména orientaci v historických událostech spjatých s holocaustem a posloužila snazšímu uchopení dějinných souvislostí. Osa vedla účastníky semináře od vytvoření ghett roku 1516, přes události 2. světové války, založení koncentračních táborů, Norimberské zákony ze září 1935, transporty obyvatel židovského původu, přes konferenci ve Wannsee v lednu 1942 až po kapitulaci Německa v roce 1945.

Na předchozí aktivitu navázala práce s dobovými fotografiemi, letáky a hesly. V rámci této skupinové činnosti byly vytvořeny postery prezentující události holocaustu v celém jeho průběhu. Účastníci akce tak pracovali s pojmy: definice a označení, degradace, vyvlastnění, deportace a koncentrace, fyzická likvidace.

Analýza textů k tématu viny a neviny byla náplní další části semináře. Blok s názvem „ Není žid jako žid“ vedla k zamyšlení nad dobovými výpověďmi a informacemi. Přednesená fakta a prezentace zjištěných skutečností vyvolaly diskuzi, při níž mohli účastníci akce vyjádřit veškeré své názory, získané informace či klást dotazy. V průběhu celého semináře se ukázalo, že studenti našeho gymnázia jsou o problematice holocaustu dobře informováni a živě se o ni zajímají.

Po krátké pauze následovala prožitková část projektu. S rozžatými svíčkami v rukou jsme absolvovali symbolickou cestu tmou napříč prostorami naší školy až místu, kde byly vyznačeny rozměry vagónů, v nichž byli zubožení židé přepravováni do koncentračních táborů. Tíhu okamžiku podtrhly dobové snímky ze zatýkání a transportů, doprovázené zvukem jedoucího vlaku. Atmosféru večera završilo noční promítání filmů k tematice šoa.  Následujícího rána byla vytvořena prezentace s postery a časovou osou, které vznikly během semináře. 

Celá akce, které se zúčastnilo na 30 žáků našeho gymnázia, měla velmi hluboký podtext spočívající ve zcela vědomém připomenutí si hrůz spjatých s plánovanou likvidací obyvatel nejen židovského původu.

Velké poděkování patří všem účastníkům za skvělou pracovní atmosféru, otevřenost ke sdílení a výměně názorů. Zejména však děkujeme Mgr. Zuzaně Kohoutové, která tuto vzdělávací a zcela výjimečnou akci připravila.

Mgr. Helena Hlavačková, PhD.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město