Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška je završením studia na střední škole. Proběhne dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a dle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších novel.

Skládá se ze dvou částí – části společné (státní) a části profilové (školní). Společná část je v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, resp. Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Výsledkem a dokladem úspěšného složení maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení.


SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

V rámci společné části maturitní zkoušky musí maturant úspěšně vykonat dvě povinné zkoušky, zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiku nebo cizí jazyk, který je uveden v nabídce zkoušek profilové části. Maturant má možnost konat až dvě zkoušky nepovinné. Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2023/2024.

Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.​


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 2 nebo 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné nebo profilové části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.


MATURITNÍ ZKOUŠKA JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2024

Dle vyhlášky č. 232/2020 Sb. žák podává přihlášku k maturitní zkoušce nejpozději do 1. 12. 2023. Formulář přihlášky naleznete  na této stránce nebo jej poskytne zástupkyně ředitele školy Ing. Růžena Borková.

​​​​
​TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARNÍ zkušební období 2024
​​

Písemná práce z českého jazyka se bude konat 2. 4. 2024.

Písemná práce z anglického jazyka se bude konat 3. 4. 2024.

Praktické zkoušky se budou konat 22. - 24. 4. 2024, třída 4.M 20. - 24. 5. 2024.

Didaktické testy se budou konat v termínu 2. - 5. 5. 2024. 

Ústní zkoušky tříd 4.EHS se budou konat v termínu 20. - 24. 5. 2024, tříd 4.AGM v termínu 27. - 31. 5. 2024.TÉMATA PROFILOVÝCH ZKOUŠEK MZ 2024

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město