Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška je završením studia na střední škole. Proběhne dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a dle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších novel.

Skládá se ze dvou částí – části společné (státní) a části profilové (školní). Společná část je v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, resp. Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Výsledkem a dokladem úspěšného složení maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení.


SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

V rámci společné části maturitní zkoušky musí maturant úspěšně vykonat dvě povinné zkoušky, zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiku nebo cizí jazyk, který je uveden v nabídce zkoušek profilové části. Maturant má možnost konat až dvě zkoušky nepovinné. Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2020/2021.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.​


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.


Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2021 nejpozději do 1. 12. 2020. 


TÉMATA ÚSTNÍCH ZKOUŠEK MZ 2021TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY – jarní zkušební období 2021
​​

Termíny jsou aktualizovány k 31. 3. 2021.

Ukončení 2. pololetí školního roku 21. května 2021.

Praktické zkoušky 4.AES se budou konat v termínu 17. - 21. května 2021.

Praktické zkoušky 4.M se budou konat v termínu 28. - 30. června 2021.

Didaktické testy se budou konat v termínu 24. - 26. května 2021 (řádný termín) a 7. - 9. července 2021 (mimořádný termín).

Mimořádný termín konání didaktických testů je stanoven pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu didaktických testů do 27. - 31. května 2021 (dle data konání příslušné zkoušky).

Ústní zkoušky tříd 4.GHS se budou konat v termínu 1. - 4. června 2021.

Ústní zkoušky tříd 4.AEM se budou konat v termínu 7. - 10. června 2021.

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město