Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška je završením studia na střední škole. Proběhne dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a dle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších novel.

Skládá se ze dvou částí – části společné (státní) a části profilové (školní). Společná část je v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, resp. Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Výsledkem a dokladem úspěšného složení maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení.


SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

V rámci společné části maturitní zkoušky musí maturant úspěšně vykonat dvě povinné zkoušky, zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiku nebo cizí jazyk. Maturant má možnost konat až dvě zkoušky nepovinné. Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2020/2021.

Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. Na naší škole si žák může volit jazyk anglický, německý, francouzský nebo ruský.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

Ředitel školy stanovuje pro každý obor vzdělání nabídku povinných a nepovinných profilových zkoušek, jejich počet, formu, témata a termíny v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím programem. V rámci profilové části maturitní zkoušky musí maturant úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky. Maturant má možnost konat až dvě zkoušky nepovinné. 


PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2021 nejpozději do 1. 12. 2020. 


TÉMATA ÚSTNÍCH ZKOUŠEK MZ 2021


​TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY – jarní zkušební období 2021

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město