Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška je završením studia na střední škole. Proběhne dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a dle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších novel.

Skládá se ze dvou částí – části společné (státní) a části profilové (školní). Společná část je v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, resp. Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Výsledkem a dokladem úspěšného složení maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení.


SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

V rámci společné části maturitní zkoušky musí maturant úspěšně vykonat dvě povinné zkoušky, zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiku nebo cizí jazyk, který je uveden v nabídce zkoušek profilové části. Maturant má možnost konat až dvě zkoušky nepovinné. Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2020/2021.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.​


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.


Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.


MATURITNÍ ZKOUŠKA PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021

Dle OOP č.j. MSMT-3267/2021-3. žák podává přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období v případě společné části nejpozději do 23. července 2021, v případě profilové části nejpozději do 30. července 2021Formulář přihlášky naleznete na webových stránkách školy nebo jej poskytne zástupkyně ředitele školy Ing. Růžena Borková.

  • Náhradní zkoušku konají žáci, kteří byli v jarním termínu ředitelem řádně omluveni.
  • Při přihlašování k opravné nebo náhradní zkoušce nelze změnit předmět, opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky koná žák z těch předmětů, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce v řádném termínu.
  • V případě, že se zkouška skládá z více částí, žák opakuje pouze tu dílčí zkoušku, kterou nevykonal úspěšně.
  • U zkoušek společné části konaných formou didaktických testů lze konat tři opravné zkoušky.
  • U zkoušek profilové části lze konat dvě opravné zkoušky.
  • Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku střední školy.
  • Z nepovinných zkoušek se opravná zkouška nevykonává.

Koná-li žák ústní zkoušku z českého jazyka, může pro podzimní termín odevzdat nový vlastní seznam literárních děl řediteli školy do 27. srpna 2021.​​
​TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY – podzimní zkušební období 2021
​​

Didaktické testy se budou konat v termínu 1. - 2. 9. 2021.

Ústní zkoušky se budou konat 9. 9. 2021.

Praktické zkoušky - mimořádný termín se budou konat 26. 8. 2021.TÉMATA ÚSTNÍCH ZKOUŠEK MZ 2021

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město