Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Historie školy

Od minulosti k dnešku

Historické kořeny zemědělského vzdělávání v regionu Uherskohradišťska sahají až do 20. let 20. století, kdy byla založena Zemská odborná škola hospodářská. Sídlo školy bylo tehdy ve Františkánské ulici v Uherském Hradišti. V roce 1923 byl škole přidělen bývalý lichtenštejnský statek v Kunovicích (cca 120 ha), kde se soustředila rostlinná a živočišná výroba, pěstovala se zelenina a byla zde zřízena ovocnářská škola.

Založení Střední odborné školy Staré Město se datuje do roku 1961, kdy byla zahájena výuka v nové budově Střední zemědělské technické školy ve Starém Městě. Výstavba komplexu školních budov, tělocvičny a domova mládeže v lokalitě Padělky ve Starém Městě byla pojata opravdu velkolepě. Zázemí pro výuku praxe v zemědělských provozech zajišťoval Školní statek vybudovaný ještě před stavbou samotné školy, hospodařící na ploše 330 ha.

Zemědělství, v této době silně podporované vládou, potřebovalo vychovávat nové kvalifikované odborníky pro rozvoj kolektivního zemědělství. Díky dotační politice se finanční situace zemědělských družstev a pracovníků v zemědělství neustále zlepšovala a tím rostl zájem o studium na zemědělských školách. Proto se v našem regionu otevírá naše zemědělská škola, která uspokojuje potřeby tohoto odvětví studiem v oboru pěstitel-chovatel a učebním oborem průmyslový krmivář. Od roku 1961 prošla nabídka oborů vzdělání školy postupnou obměnou. V 80. letech 20. století se do školy přesunulo na krátkou dobu Zemědělské odborné učiliště, obor opravář zemědělských strojů. To bylo ale záhy přemístěno do Uherského Brodu. 

Na klesající zájem o studium zemědělských oborů v 90. letech minulého století reagovala škola nabídkou nových oborů vzdělání. V letech 1991-1999 navázala na tradici dívčí odborné školy zřízením oboru rodinná škola se zaměřením na veřejnoprávní služby. 

Další obory vzdělání nabízí naše škola v současné době. V roce 1993 byl otevřen v rámci Střední zemědělské školy obor agropodnikání, zaměřený na chov zvířat a pěstování rostlin a o rok později přibyl na zdejší škole obor ekonomika zemědělství a výživy. V roce 1998 bylo na naší škole zřízeno gymnázium, čímž bylo navázáno na tradice gymnaziálního vzdělávání ve Starém Městě. S rostoucím zájmem o vědní disciplínu ekologie byl otevřen další obor s názvem ekologie a ochrana krajiny.

Od 1. ledna 2012 škola sloučením se Střední odbornou školou technickou Uherské Hradiště rozšířila obory vzdělání o maturitní obory stavebnictví, mechanik seřizovač a o tříleté učební obory truhlář, mechanik opravář motorových vozidel, strojní mechanik a obráběč kovů. 


Jak to všechno začalo

Fotogalerie

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město