Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Gymnázium


Gymnázium

Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium
Název ŠVP: "Cesta vzhůru"
​Platnost ŠVP: od 1. září 2009


Charakteristika přípravy v oboru
Příprava na našem gymnáziu má široký všeobecně vzdělávací charakter. Žáci mají dostatek příležitostí osvojit si klíčové kompetence, tzn. osvojit si některé důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě. Smyslem vzdělávání není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a dat, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život dále rozvíjet. Žáci si osvojují kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetenci občanskou a kompetence k podnikavosti. Ve vzdělávání jsou uplatňovány postupy a metody podporující tvořivé myšlení, pohotovost a samostatnost žáků. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: český jazyk, cizí jazyk a matematika.


Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi jsou vybaveni klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a jsou připraveni především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský život. Absolventi v průběhu vzdělávání na našem gymnáziu získávají široký vzdělanostní základ a dosáhnou takové úrovně klíčových kompetencí, která jim umožní dále rozvíjet schopnosti a dovednosti v procesu celoživotního vzdělávání a získávání životních zkušeností. Mají předpoklady pro vysokoškolské a další studium, pro jejich adaptabilitu v různých oborech a oblastech lidské činnosti, pro přizpůsobení se nově vznikajícím požadavkům na trhu práce i pro případné uplatnění v zahraničí. 
Co tě čeká?


Naši absolventi


Jsme úspěšní!


Jsme opět v krajském kole soutěže SOČ!

Naše studentka Jessica Vaculíková (3.H) se letos probojovala do krajského kola soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se svou prací z oboru historie!

Mezinárodní zkoušky DELF

Studenti francouzského jazyka David Gablas (3.H), Lucie Breznická (4.H), Monika Trlidová, Nikola Horníček a Lenka Kvasnicová (3.G) úspěšně složili mezinárodní jazykovou zkoušku DELF.

Máme vítěze okresního kola olympiády v CJL!

Gabriela Paulová (3.G) již tradičně s přehledem vyhrála okresní kolo olympiády v českém jazyce a postoupila z prvního místa do krajského kola. 

 Fotogalerie

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město