Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 68603 Staré Město, IČO 60371790 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. přijímací řízení do prvního ročníku,
 2. zajištění středního vzdělávání,
 3. zajištění odborného výcviku, učební nebo odborné praxe,
 4. zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,
 5. další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Dále provádí Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování pro tyto účely:

 • poskytování poradenských služeb ve školách (a školských poradenských pracovištích),
 • zajištění školního stravování,
 • ubytování žáků školy v domově mládeže,
 • ubytování cizích osob za úplatu,
 • výběrové řízení na zaměstnance,
 • pracovněprávní a mzdová agenda.


Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 5. Máte právo:
  a.         požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
  b.         požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané                        u  příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město jsou nepřesné),
  c.         požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  d.         podat stížnost u dozorového orgánu.
 6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 7. Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Alena Langerová,
Velehradská 1527, 68603 Staré Město,
e-mail: poverenec.ouu@sosgsm.cz,
telefon: 572 420 211.© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město