Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Agropodnikání

.Agropodnikání

Kód a název oboru vzdělání: 41-41-M/01 Agropodnikání
Název ŠVP: "Perspektiva pro venkov"
​Platnost ŠVP: od 1. září 2009


Charakteristika přípravy v oboru
Žáci se naučí stanovovat a následně realizovat vhodné technologické postupy při pěstování rostlin a chovu zvířat, uplatňovat kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům (zabezpečit ochranu zvířat proti týrání), provádět základní laboratorní rozbory půdy, vody, hnojiv, krmiv a zemědělských produktů, zaznamenávat výsledky rozborů a vyvozovat adekvátní opatření při pěstování rostlin, chovu zvířat, zpracování zemědělských produktů a péče o životní prostředí, zajišťovat údržbu, opravy a efektivní využívání zemědělské techniky, provádět, organizovat, vést předepsanou provozní dokumentaci pro jednotlivé úseky práce, správně postupovat při zřizování živnosti a zakládání obchodní společnosti, posuzovat ekonomické ukazatele rostlinné a živočišné výroby, zaujímat k nim stanoviska a vyvozovat patřičná opatření, orientovat se v trendech vývoje obchodu v oblasti produkovaných komodit na regionální úrovni a mít přehled o trendech celostátních a světových, zajišťovat nákup surovin a materiálů, odbyt a prodej zemědělských produktů, vést daňovou evidenci podnikatele plátce i neplátce DPH, řídit motorová vozidla skupin T a B, vykonávat specifické činnosti, např. zpracování rostlinných a živočišných produktů, zahradnické činnosti, jezdectví. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: přírodopis, chemie.


Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří zajišťují ucelené technologické postupy při pěstování rostlin a chovu zvířat. Uplatní se zejména v typových pozicích zemědělský technik agronom, zootechnik a farmář. Mohou vykonávat především funkce středních technicko-hospodářských, administrativních a správních pracovníků, a to jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě. Mohou vést živnost a podnikat nejen v oblasti zemědělské prvovýroby, ale také ve službách pro zemědělství, při zpracování zemědělské produkce, na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a obnovy venkova včetně agroturistiky. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v zemědělských oborech, poměrně často i v oborech skupiny ekologie a ochrana životního prostředí nebo pedagogika, učitelství, sociální péče, někdy i v oborech ekonomických a technických.


Co tě čeká?


Naše akce a úspěchy

Nový školní sad vysazen

Po dvaceti letech dosloužila větší část školního sadu, a proto jsme se na podzim 2016 rozhodli o vyklučení přestárlých jabloní, hrušní a broskvoní. Následovala pečlivá příprava pozemku sestávající z vykopání jamek, jejich vyhnojení a na závěr samotné sázení stromků. Z jednotlivých druhů ovocných dřevin jsme vybrali klasické, ale i nové odrůdy, u jabloní hlavně rezistenty odolné vůči strupovitosti a padlí jabloňovému.

Akce se zúčastnili pod vedením Ing. Studénky, Ing. Pilky, Mgr. Doliny a pana Mynáře žáci oboru agropodnikání, kterým patří velký dík za skvěle odvedenou práci.

Odborná exkurze pořádaná Státním zemědělským intervenčním fondem

Dne 20. října 2016 se žáci  zúčastnili odborné exkurze zaměřené na živočišnou výrobu. Na farmě Zdeňka zhlédli ukázku chovu skotu, po té následovala prohlídka ovocnářské firmy Kozák zabývající se produkcí jablek, hrušní a švestek. Na závěr odborné exkurze si prohlédli živočišnou výrobou a haly na uskladnění brambor a obilovin v ZD Partutovice.

Martin Šmotek úspěšný chovatel

Na Krajské výstavě chovatelů v Tečovicích 16. října 2016 obsadil 2. místo. Mezi dvaceti chovateli bylo jeho chovné plemeno Krůta česká divoká bíle lemovaná ohodnoceno 95,5 body. Cenu si převzal z rukou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka.

.

Spolupráce s firmou Oseva a.s. Bzenec

Děkujeme vedení firmy za přednášky o produkci osiv u nás běžně pěstovaných komodit, které se pro žáky naší školy uskutečnily na jaře 2016, a také za vzorky osiv, které využíváme k osevu školních demonstračních políček.

Mezinárodní úspěch naší žákyně

Alexandra Hanáčková ze třídy 3.A, obor vzdělání agropodnikání, se svým koněm Well Donem vybojovala 1. místo na Mezinárodních drezúrních závodech CDI3* v maďarském městě Fótu, které se konaly v září 2016.

Polní den Strážnice

Poosmé za sebou se žáci SOŠ a Gymnázia Staré Město oboru Agropodnikání účastnili aktivního předvádění zemědělské techniky na pozemcích firmy Žerotín a.s. Strážnice. Termín 7. 9. 2016, krásné počasí, stovky účastníků a moderní zemědělská technika, to vše bylo prvním předpokladem úspěchu tohoto předvádění.

Odborné exkurze

Naši studenti pravidelně navštěvují firmy a výstavy, na kterých se prezentuje moderní agrotechnika. V červnu 2016 se studenti vydali na exkurzi do firmy ZETOR TRACTORS a.s.

Andrej Černaj ze 4.A zvítězil v celostátním kole!

Andrej Černaj zvítězil v celostátním kole soutěže studentů oboru Agropodnikání, která se ve školním roce 2014/2015 konala na půdě Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově. 

Fotogalerie

Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město