Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky - učební obory

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 


Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 60 odst. 16, 17, § 165 odst. 2 písm. f a § 183 ods. 2 školského zákona).  Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, podle § 60a odst. 6 zákona  č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že:

  • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
  • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

Pořadí všech uchazečů a seznam přijatých uchazečů pod přidělením evidenčním číslem  podle výsledků přijímacího řízení v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Truhlář, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2018/2019.
Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město