Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky - maturitní obory


INFORMACE K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

  • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

  • Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě odeslán poštou.

  • Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

  • Žádáme přijaté uchazeče, kteří nenastoupí na naši školu, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email info@sosgsm.cz nebo na tel. číslo 572 420 211.

  • Rozhodnutí o nepřijetí si lze vyzvednout osobně v ředitelně školy (v případě osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí můžete ihned na místě podat odvolání). Nevyzvednutá rozhodnutí budou po tomto termínu zaslána poštou.

  • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává na adresu ředitele SOŠ a Gymnázia Staré Město. Odvolání musí obsahovat podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce. Zletilý uchazeč podepisuje odvolání sám.


 
Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město