Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Finanční a daňové poradenství

Ekonomika a podnikání se zaměřením na finanční a daňové poradenství


Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01
Název ŠVP: Podnikáme dnes, myslíme na zítřek
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012


Specifika zaměření na finanční a daňové poradenství

Žák:

 • provádí základní činnosti spojené s dlouhodobým majetkem;
 • provádí základní činnosti spojené se zabezpečením podniku oběžným majetkem;
 • efektivně hospodaří s peněžními prostředky, hodnotí výhodnost cizích zdrojů financování;
 • sestavuje finanční plán, kalkulace a rozpočty;
 • zvažuje přínos plánování a posuzování rizik a přínosů určité činnosti;
 • zná práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů;
 • provádí mzdové výpočty a výpočty nemocenských dávek, provádí roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti;
 • počítá odvody na zdravotní a sociální pojištění včetně vyhotovení příslušných výkazů;
 • účtuje běžné účetní operace včetně účetní závěrky;
 • časově rozlišuje náklady a výnosy;
 • posuzuje výhodnost leasingu, účtuje operace spojené s leasingem;
 • sestavuje daňová přiznání (k dani z příjmů fyzických osob, k DPH, k dani silniční, k dani z příjmů právnických osob, k dani z nemovitostí);
 • orientuje se v činnosti živností, obchodních společností;
 • využívá průzkum trhu, sestavuje podnikatelský záměr;
 • vede reklamační řízení a dodržuje práva spotřebitelů;
 • ovládá základní principy daňové evidence;
 • provádí platební styk a vyhotovuje doklady k platebnímu styku;
 • prakticky aplikuje poznatky z ekonomických předmětů při řešení ekonomických problémů;
 • dodržuje zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce;
 • vyhotovuje písemnosti v obchodním i občanském životě;
 • dodržuje profesní a občanskou etiku;
 • má aktivní přístup k pracovnímu životu včetně schopnosti přizpůsobovat se změnám na trhu práce.Co tě čeká?

Fotogalerie

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město